Opłaty dystrybucyjne | Quercus TFI S.A.

Opłaty dystrybucyjne

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami Quercus TFI S.A.

Opłaty manipulacyjne określone w niniejszej Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od Klientów, dla których dystrybutorem (tj. podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa) jest Quercus TFI S.A., tj.:
  • Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem Quercus TFI S.A.,
  • Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, w zakresie subfunduszy, które nie znajdują się w ofercie tych podmiotów,
  • Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, które zaprzestały obsługi uczestników QUERCUS Parasolowy SFIO,
  • Klientów posiadających Konta Uczestnika otwarte za pośrednictwem innych podmiotów, którzy zdecydowali o zmianie dotychczasowego dystrybutora na Quercus TFI S.A.

Tabela Opłat obowiązuje 2 października 2023 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS  Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS  Tech lev
kwota od kwota do  stawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł* 3,80% 
50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami dystrybutorów: 

Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, DSA Investment S.A., CERES Dom Inwestycyjny S.A., Q Value S.A., Noble Securities S.A., Starfunds sp. z o.o., iMercado sp. z o.o., Niezależny Dom Maklerski S.A., Q Securities S.A.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do ww. dystrybutorów i są należne tym dystrybutorom.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS  Tech lev
kwota od kwota do  stawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł* 3,80% 
50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN. 

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A. 

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Alior Banku i są należne Alior Bankowi S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,30%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,30%
1.000.000,00 zł powyżej  0,30%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,30%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,30%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,30%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,30%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

 * UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Alior Banku S.A., na stronie internetowej www.aliorbank.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Banku Millennium S.A. i są należne Bankowi Millennium S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
1.000.000,00 zł powyżej  0,25%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  1,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,75%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,25%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Pobierz plik z tabelą opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. (pdf) 

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management) i są należne dla BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management).

Tabela Opłat obowiązuje od 26 sierpnia 2021 roku.

W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisów internetowych: Pl@net oraz GOonline, opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A., w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i są należne Domowi Inwestycyjnemu Xelion sp. z o.o.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku (tj. ma zastosowanie do zleceń złożonych od dnia 1 kwietnia 2024 r.).

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

 Subfundusz stawka opłaty 
QUERCUS Ochrony Kapitału  1,50%
 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 1,50%
 QUERCUS Obligacji Skarbowych 1,50%
QUERCUS Stabilny  2,50%
 QUERCUS Global Balanced 2,80%
 QUERCUS Agresywny 3,30%
 QUERCUS Global Growth 3,30%
QUERCUS lev  3,80%
 QUERCUS short 3,80%
 QUERCUS Gold 3,80%
 QUERCUS Silver 3,80%
QUERCUS Tech lev 3,80%


W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Wyrównawcza.


OPŁATA WYRÓWNAWCZA

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Stawka Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym. 
 

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w placówkach Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., na stronie internetowej www.xelion.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Tabela Opłat obowiązująca do 30.06.2023 (pdf)

 

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Maklerskiego Banku  Ochrony Środowiska S.A. i są należne dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 23 lutego 2021 roku.

W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisu internetowego Bossa.pl opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,50%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,50%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
1.000.000,00 zł powyżej  0,50%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,50%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,50%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., na stronie internetowej www.bossafund.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do IPOPEMA Securities S.A. i są należne dla IPOPEMA Securities S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 17 października 2023 roku.

W przypadku zleceń składanych przez Uczestnika za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA (POK INTERNET) opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,50%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,50%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
1.000.000,00 zł powyżej  0,50%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,50%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,50%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 1,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,00%
1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 2,50%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  2,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 2,50%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 2,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 2,80%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 3,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  3,30%
1.000.000,00 zł      powyżej 3,30%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 3,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  3,30%
1.000.000,00 zł  powyżej 3,30%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 3,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  3,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 3,80%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*   3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  3,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 3,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 3,80%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 3,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł 3,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 3,80%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  3,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  3,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 3,80%
QUERCUS Tech lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  3,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  3,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 3,80%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do KupFundusz S.A. i są należne KupFundusz S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

W przypadku dystrybucji za pośrednictwem Systemu informatycznego KupFundusz S.A. (POK INTERNET) oraz w przypadku, gdy podstawą zbycia Jednostek Uczestnictwa jest wyłącznie wpłata na rachunek bankowy danego subfunduszu opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.


OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS  Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Tech lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN. 

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie KupFundusz S.A., na stronie internetowej www.kupfundusz.pl , w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

(Tabela Opłat Manipulacyjnych)

Tabela Opłat Manipulacyjnych obowiązuje od dnia 15 maja 2020 roku.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do mBank S.A. i są należne dla mBank S.A.   
W przypadku zleceń składanych przez Klientów w ramach Usługi SFI za pośrednictwem kanałów zdalnych lub jako wpłata bezpośrednia opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W przypadku zleceń składanych przez Klientów w ramach Usługi SFI w Placówkach mBank S.A. opłaty manipulacyjne są pobierane zgodnie z poniższą Tabelą Opłat Manipulacyjnych.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępna jest w oddziałach mBank S.A., na stronie internetowej www.mbank.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej quercustfi.pl/

(Tabela Opłat Manipulacyjnych)


Tabela Opłat Manipulacyjnych obowiązuje od dnia 15 maja 2020 roku.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku i są należne dla mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku (w dalszej części Tabeli Opłat Manipulacyjnych „Dystrybutor”).   
Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat Manipulacyjnych są pobierane od nabyć i zamian Jednostek Uczestnictwa, realizowanych w ramach Konta Uczestnika przypisanego do Dystrybutora, w zakresie subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO dystrybuowanych przez Dystrybutora.
Dystrybutor nie prowadzi dystrybucji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth. W przypadku nabycia przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa ww. subfunduszu na Konta Uczestnika przypisane do Dystrybutora, opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie Tabelą Opłat Manipulacyjnych odpowiednią dla Quercus TFI S.A. i są należne dla Quercus TFI S.A. Tabela Opłat Manipulacyjnych odpowiednia dla Quercus TFI S.A. dostępna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej quercustfi.pl.

OPŁATA DYSTRYBCYJNA ZA NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

 * UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

KONTA UCZESTNIKA PRZYPISANE DO MBANK S.A. – BIURO MAKLERSKIE MBANKU
Konto Uczestnika przypisane do mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku oznacza Konto Uczestnika otwarte za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku (lub poprzedników prawnych) lub Konto Uczestnika, które zostało otwarte za pośrednictwem innego dystrybutora, ale Uczestnik zdecydował o jego przeniesieniu do mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku (lub poprzedników prawnych).

Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępna jest w oddziałach mBank S.A. prowadzących obsługę klientów Private Banking&Wealth Management, na stronie internetowej https://www.mbank.pl/private-banking/, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej quercustfi.pl.

 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami 

F-TRUST S.A.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do dystrybutora F-Trust S.A. i są należne dla dystrybutora F-Trust S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 18 października 2023 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Tech lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN. 

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A. 

 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami 

IWEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do dystrybutora iWealth Management Sp. z o.o. i są należne dla dystrybutora iWealth Management Sp. z o.o.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 18 października 2023 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł  0,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł  0,00%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
1.000.000,00 zł powyżej  0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  0,00%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 0,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  0,00%
 1.000.000,00 zł     powyżej 0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota od kwota do stawka opłaty
poniżej  49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 zł powyżej 0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota od kwota do stawka opłaty  
 poniżej  49.999,99 zł  2,50%
  50.000,00 zł   249.999,99 zł 1,80%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,50%
 1.000.000,00 zł     powyżej 1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota od kwota do  stawka opłaty
 poniżej   49.999,99 zł 2,80%
50.000,00 zł   249.999,99 zł  2,00%
  250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota od kwota do  stawka opłaty
  poniżej 49.999,99 zł   3,30%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł      powyżej 1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od  kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 2,30%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,50%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*  3,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł  1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS short 
  kwota od kwota do stawka opłaty 
 poniżej 49.999,99 zł*  3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł*  2,80%
250.000,00 zł  999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł  powyżej 1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Silver
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%
QUERCUS Tech lev
 kwota od kwota do  stawka opłaty 
poniżej  49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł  249.999,99 zł*  2,80%
 250.000,00 zł 999.999,99 zł  1,80%
 1.000.000,00 zł powyżej 1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev wynosi 200 000,00 PLN. 

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A. 

Pobierz plik z tabelą opłat (pdf)