Rachunki nabyć subfunduszy | Quercus TFI S.A.

Rachunki nabyć subfunduszy

Numer rachunkuSubfundusz
PL 09 1880 0009 0000 0013 0058 4000QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
PL 19 1880 0009 0000 0013 0057 8000QUERCUS Ochrony Kapitału
PL 58 1880 0009 0000 0013 0067 1000QUERCUS Obligacji Skarbowych
PL 65 1880 0009 0000 0013 0091 9000 QUERCUS Stabilny
PL 48 1880 0009 0000 0013 0058 0000QUERCUS Global Balanced
PL 77 1880 0009 0000 0013 0058 2000QUERCUS Agresywny
PL 50 1880 0009 0000 0013 0151 0000QUERCUS Global Growth 
PL 87 1880 0009 0000 0013 0067 3000QUERCUS lev
PL 19 1880 0009 0000 0013 0067 5000QUERCUS short
PL 56 1880 0009 0000 0013 0080 8000QUERCUS Gold
PL 83 1880 0009 0000 0013 0162 6000QUERCUS Silver

Nazwa beneficjenta:

Nazwa wybranego subfunduszu (np. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy)
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Opis tytułu wpłaty/przelewu:

 • dla osoby fizycznej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / NUMER KONTA UCZESTNIKA / nazwisko i imię / „nabycie ju”
 • dla osoby fizycznej – Wspólne Konto Małżeńskie
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / WKM / NUMER KONTA UCZESTNIKA / nazwisko/-a i imiona współmałżonków / „nabycie ju”
 • dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / NUMER KONTA UCZESTNIKA / Nazwa firmy / „nabycie ju”

W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada jeszcze Numeru Konta Uczestnika, w opisie w tytule wpłaty/przelewu należy umieścić numer PESEL/REGON, tj:

 • dla osoby fizycznej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora /PESEL / nazwisko i imię / „nabycie ju”
 • dla osoby fizycznej – Wspólne Konto Małżeńskie
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / WKM / PESEL-e współmałżonków / nazwisko/-a i imiona współmałżonków / „nabycie ju”
 • dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Konto Indywidualne
  Tytuł wpłatyNazwa Dystrybutora / REGON / Nazwa firmy / „nabycie ju”

UWAGA!
Podając "Nazwę Dystrybutora" należy mieć na uwadze Dystrybutora, za pośrednictwem którego Inwestor/Uczestnik otwierał Konto Uczestnika w QUERCUS Parasolowy SFIO.