QUERCUS Global Growth | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Global Growth Highlight icon

Porównaj z:

na dzień 22/05/2024

Wartość j.u.

182,53 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,13%
1 miesiąc 7,85%
3 miesiące 6,02%
6 miesięcy 23,21%
YTD 16,75%
1 rok 37,60%
3 lata 28,80%
5 lat 90,59%
Od pierwszej wyceny
30/05/2017
82,53%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Daniel Łuszczyński
Typ subfunduszu
akcyjny, globalny
Udział akcji w portfelu
66-100%
Benchmark
MSCI ACWI NTR
Opłata za zarządzanie
2,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,3%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Opis funduszu

Subfundusz akcyjny, globalny. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy niż w przypadku indeksu MSCI ACWI NTR. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje. Chcemy przeważać akcje spółek wzrostowych, w tym nowych technologii.

Udział akcji wynosi co najmniej 66% aktywów subfunduszu.

Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”), promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Szczegółowe informacje o ESG (link).

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku MSCI ACWI Net Total Return USD Index, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

Nagranie spotkania z Piotrem Milińskim i Danielem Łuszczyńskim – zarządzającymi QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Global Growth z dnia 30.01.2024 r.

 

 

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Zaprezentowany wynik Subfunduszu obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu Subfunduszu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.

Copyright MSCI [Year data was provided to Licensee].  Unpublished.  All Rights Reserved.  This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indexes.  None of this information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.  Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. This information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information.  Neither MSCI, any or its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.  Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.