Struktura akcjonariatu | Quercus TFI S.A.

Struktura akcjonariatu

Ostatnia aktualizacja danych na dzień 22 marca 2024 r.

Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomień  (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz informacji uzyskanych od akcjonariuszy na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących i raportów okresowych.


 

 Akcjonariat

imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba 
akcji i głosów1

Udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów1

Źródło danych

Sebastian Buczek   6 727 813 12,20%4 informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki  6 562 213 11,90%4 informacja od akcjonariusza
BETPLAY CAPITAL FUNDACJA RODZINNA w organizacji2  4 953 100 8,98%2 zawiadomienie z dnia 2024-03-05
Nationale-Nederlanden OFE2  4 773 710  6,72%2  zawiadomienie z dnia 2013-11-12
Q1 FIZ3 2 903 209  5,26%4   informacja od akcjonariusza
Anna Buczek 3 324 299  6,03%4  informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki sp. k. 2 852 831 5,17%4 informacja od akcjonariusza
liczba akcji jest równa liczbie głosów (Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych)
dane, w tym udział procentowy, na dzień otrzymania zawiadomienia
głównym uczestnikiem funduszu jest p. Sebastian Buczek
obliczenia własne Quercus TFI S.A.
Źródło: Emitent

W latach 2014-2017 oraz 2020-2023 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.

Stan na dzień 2 listopada 2023 r.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55 160 535 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 068 773 akcji na okaziciela serii A7,
3)--- 800 000 akcji na okaziciela serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji na okaziciela serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A12,
8)--- 420 000 akcji na okaziciela serii A13,
9)--- 270 000 akcji na okaziciela serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A16,
12)-- 924 315 akcji na okaziciela serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji na okaziciela serii A18,
14)-- 1 784 299 akcji na okaziciela serii A19,
15)-- 1 271 821 akcji na okaziciela serii A20,
16)-- 41 293 akcji na okaziciela serii A21,
17)-- 11 499 955 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C,
19)-- 5 500 000 akcji na okaziciela serii D.

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 36 740 034 akcji Spółki.