Podstawowe informacje | Quercus TFI S.A.

Podstawowe informacje

Quercus TFI S.A. prowadzi działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi, a także w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
Quercus TFI S.A. oferuje również usługi doradztwa inwestycyjnego.
Quercus TFI S.A. prowadzi bezpośrednią dystrybucję jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Podstawową działalnością Quercus TFI S.A. jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Quercus TFI S.A. zarządza funduszami inwestycyjnymi: QUERCUS Parasolowy SFIO (fundusz z wydzielonymi subfunduszami), QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, Acer Multistrategy FIZ, Q1 FIZ, Future Tech FIZ, R2FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ, Private Equity Multifund FIZ i Alphaset FIZ.

Quercus TFI S.A. posiada stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie wyżej wymienionej działalności.

Quercus TFI S.A. jest jednym z niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Quercus TFI S.A. koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wynosi 20 000,00 zł, a w przypadku niektórych subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO oraz funduszy zamkniętych minimalny poziom inwestycji jest nie mniejszy niż 200 000,00 zł.

W celu oferowania produktów i usług o najwyższej jakości, Quercus TFI S.A. nawiązało współpracę z wiodącymi instytucjami obsługującymi fundusze inwestycyjne, w tym: Mazars Audyt Sp. z o.o. (audytor), Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A. (banki depozytariusze), ProService Finteco Sp. z o.o. (agent transferowy) oraz Comarch S.A. (dostawca systemu informatycznego). W przeszłości audytorem był Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – dawniej Deloitte Audyt sp. z o.o.

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. są dystrybuowane głównie przez 4 kanały dystrybucji:

 • banki (private banking),
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • biura maklerskie,
 • niezależnych doradców finansowych.

Strategia Quercus TFI S.A. zawiera następujące istotne elementy:

 • kluczowi pracownicy, w tym zarządzający funduszami, są akcjonariuszami Quercus TFI S.A.,
 • opłata za zarządzanie funduszami QUERCUS składa się z części stałej i zmiennej, uzależnionej od wyników,
 • poziom premii zarządzających funduszami jest silnie skorelowany z osiąganymi wynikami funduszy QUERCUS,
 • kluczowi pracownicy Quercus TFI S.A., w tym zarządzający funduszami, inwestują swoje własne środki w fundusze QUERCUS,
 • każdy z funduszy QUERCUS posiada limit (cap), po przekroczeniu którego może być zamknięty.

Dzięki powyższej strategii funkcjonowania Quercus TFI S.A., można oczekiwać z jednej strony stabilizacji zatrudnienia kadry menadżerskiej, z drugiej – maksymalnego zaangażowania całego zespołu w efektywnym zarządzaniu funduszami i świadczeniu usług na najwyższym poziomie.

Kluczowym elementem strategii Quercus TFI S.A. jest tworzenie produktów przyjaznych inwestorom. Strategie funduszy zarządzanych przez Quercus TFI S.A. podążają w dwóch kierunkach:

 • produktów dłużnych i typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym,
 • produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.