Spółka | Quercus TFI S.A.

Spółka

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
telefon: +48 22 205 3000, faks: +48 22 205 3001
strona internetowa: http://www.quercustfi.pl,  e-mail: biuro@quercustfi.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000288126, NIP: 1080003520, REGON: 141085990
kapitał zakładowy: 5 516 053,50 zł, kapitał wpłacony: 5 516 053,50 zł
ISIN: PLQRCUS00012, skrót: QRS