ESG | Quercus TFI S.A.

ESG

 POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
(obowiązuje od 30 kwietnia 2023 r.)

Spis treści: 
Rozdział I Cele Polityki 
Rozdział II Definicje 
Rozdział III Przedmiot Polityki 
Rozdział IV Kategoryzacja produktów 
Rozdział V Produkty uwzględniające ryzyka dla zrównoważonego rozwoju Rozdział VI Kryteria wykluczające 
Rozdział VII Produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty
Rozdział VIII Produkty mające na celu zrównoważone inwestycje 
Rozdział VIII Kryteria wykluczające 
Rozdział IX Polityka aktywnego zaangażowania i wykonywanie prawa głosu
Rozdział X Postanowienia końcowe

PRZEDMOWA 

Priorytetem dla Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest najwyższa jakość  oferowanych usług, a przede wszystkim działanie w najlepiej pojętym interesie swoich klientów.  W przekonaniu Towarzystwa włączanie do procesu inwestycyjnego aspektów niefinansowych, m.in.  w postaci czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem, będzie nie tylko  pozytywnie oddziaływać na rozwój środowiska oraz społeczeństwa, ale także przyniesie wymierne  korzyści klientom Towarzystwa. 
Niniejsza Polityka Zrównoważonego Rozwoju przedstawia podejście Quercus Towarzystwa Funduszy  Inwestycyjnych S.A. do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego inwestowania, nie uchybiając jednocześnie obowiązkom wynikającym m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających  zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania  informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Rozdział 1 Cele Polityki 

Celem Polityki jest kształtowanie polityki promującej przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju  przez Towarzystwo, w szczególności w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych, jak i  związanych z zarządzaniem, a także realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia 2019/2088  oraz aktów prawnych z nim związanych. 

Rozdział 2 Definicje 

Ilekroć w Polityce jest mowa o: 

1) Aspektach / kryteriach / czynnikach ESG – należy przez to rozumieć czynniki środowiskowe,  społeczne i zarządcze; 

2) Ankiecie – należy przez to rozumieć wewnętrzną ankietę dotyczącą ekspozycji Emitenta na ryzyko  zrównoważonego rozwoju;  

3) Emitencie – należy przez to rozumieć spółkę emitującą instrumenty finansowe, stanowiące  przedmiot inwestycji Funduszy lub wchodzące w skład Portfeli; 

4) Funduszach – fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,  fundusze inwestycyjne zamknięte lub subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, jak również  fundusze, których zarządzanie zostało zlecone w trybie art. 46 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o  funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

5) Inwestycji zrównoważonej środowiskowo – należy przez to rozumieć inwestycję, w ramach której  finansuje się co najmniej jedną działalność gospodarczą, kwalifikującą się jako zrównoważona  środowiskowo na podstawie Rozporządzenia 2020/852 i która zostanie oceniona przez  Towarzystwo zgodnie z niniejszą Polityką; 

6) Komitecie Inwestycyjnym – należy przez to rozumieć zespół osób zarządzających Funduszami  zatrudnionych w Towarzystwie, podejmujący decyzje strategiczne w zakresie zarządzania  Funduszami; 

7) Polityce – należy przez to rozumieć niniejszą „Politykę zrównoważonego rozwoju”;

8) Rozporządzeniu 2019/2088 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze  zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; 

9) Rozporządzenie 2020/852 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088; 

10) Ryzyku dla zrównoważonego rozwoju – należy przez to rozumieć sytuację lub warunki  środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć,  rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji; 

11) Towarzystwie – należy przez to rozumieć Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

12) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa. 

Rozdział III Przedmiot Polityki 

1. Politykę stosuje się do aktywów następujących Funduszy, z zastrzeżeniem, że zakres stosowania  Polityki każdorazowo będzie zależny od polityki inwestycyjnej konkretnego Funduszu, a także  klasy aktywów, których dotyczy: 
1) QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 
2) QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 
3) QUERCUS Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 
4) QUERCUS Instytucjonalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
5) QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Towarzystwo ma na celu przestrzeganie postanowień Polityki w  odniesieniu do inwestycji własnych. 
3. Stosowanie Polityki w Towarzystwie nie wpływa negatywnie na stosowanie w Towarzystwie  innych procedur wewnętrznych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, które powinny  być zgodne z Polityką. W przypadku konfliktu Polityki z procedurą dotyczącą podejmowania decyzji inwestycyjnych Funduszu zakwalifikowanego jako produkt promujący aspekt  środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty lub produkt mający na celu zrównoważone  inwestycje, priorytet mają postanowienia Polityki.  

Rozdział IV Kategoryzacja produktów 

1. Towarzystwo identyfikuje następujące kategorie produktów uwzgledniających Ryzyko dla  zrównoważonego rozwoju: 
   1) Produkty uwzględniające ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – rozumie się przez to produkty,  w stosunku do których Towarzystwo uwzględnia w ramach procesu inwestycyjnego Ryzyka dla  zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności stosuje Listę Wykluczeń; 
  2) Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty – są to produkty,  w przypadku których Towarzystwo promuje, w procesie inwestycyjnym, m.in.: aspekt  środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, o ile spółki, w których instrumenty finansowe dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania (produkt, o którym  mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088); 
  3) Produkty mające na celu zrównoważone inwestycje – są to produkty, w przypadku których  Towarzystwo ma na celu w zrównoważone inwestycje (produkt, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2019/2088). 
2. W przypadku produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty oraz  produktów mających na celu zrównoważone inwestycje – niezależnie od wymogów określonych w  Polityce – Towarzystwo zapewnia, że spełniają one także dodatkowe wymogi, o których mowa w  Rozporządzeniu 2019/2088, w szczególności wymogi w zakresie przejrzystości informacji  ujawnianych inwestorom przed zawarciem umowy, o których mowa w art. 8 i 9 Rozporządzenia  2019/2088. 
3. Niezależnie od produktów, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo posiada w swojej ofercie  również produkty nieuwzględniające Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które są wyłączone  spod stosowania Polityki. 
4. Przez Aspekty ESG Towarzystwo rozumie, w odniesieniu do: 
  1) środowiska – możliwość Emitenta do kontrolowania lub identyfikowania – bezpośredniego i  pośredniego – wpływu na środowisko; 
  2) społeczeństwa – sposób definiowania przez Emitenta strategii rozwoju kapitału ludzkiego, w  oparciu o zasoby ludzkie Emitenta, jak również aspektu związanego z prawami człowieka, jak  też czy posiada możliwość kontrolowania lub identyfikowania – bezpośredniego lub  pośredniego – wpływu na społeczeństwo; 
  3) zarządzania – zdolność Emitenta do zapewnienia podstaw dla skutecznych ram nadzoru  korporacyjnego, które gwarantują realizację długoterminowych celów – w tym wartości  Emitenta w długim okresie.  

Rozdział V Produkty uwzględniające ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

Towarzystwo kwalifikuje produkt jako produkt uwzględniający ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na podstawie indywidualnie dobranych kryteriów, właściwych dla tego produktu, ustalonych w  procedurach wewnętrznych Towarzystwa w zakresie zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę uwzględnianie przez ten produkt Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Rozdział VI Kryteria wykluczające 

1. Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Funduszy, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1  powyżej, stosuje Listę Wykluczeń, która określa obszary, w tym w szczególności spółki, klasy  aktywów, branże, kraje lub regiony znajdujące się poza spektrum inwestycyjnym wszystkich  Funduszy, których polityka inwestycyjna pozwala na zastosowanie ograniczeń wynikających z  Listy Wykluczeń, ustalonych w drodze decyzji Komitetu Inwestycyjnego, co ma na celu eliminację  z procesu inwestycyjnego Emitentów, których działalność gospodarcza w sposób negatywny  wpływa na środowisko bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy  lub regulacje krajowe.  
2. W odniesieniu do produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty  (jasnozielonych) oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone),  Towarzystwo, obok Listy Wykluczeń, o której mowa w ust. 1 powyżej, stosuje Listę Wykluczeń  Plus, to jest listę szerszą i bardziej rygorystyczną niż podstawowa Lista Wykluczeń, obejmującą  m.in. dodatkowe obszary wykluczeń. 
3. Lista Wykluczeń i Lista Wykluczeń Plus stanowią Załącznik nr 1 do Polityki.
4. W przypadku wprowadzenia Emitenta na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus, z  zastrzeżeniem Rozdział VII ust. 5, wykluczenia ze spektrum inwestycji dotyczą wszystkich  instrumentów finansowych tego podmiotu (tj. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych). W  przypadku instrumentów dłużnych, po wprowadzeniu Emitenta na Listę Wykluczeń lub Listę  Wykluczeń Plus, instrumenty takie mogą pozostać w portfelach funduszy pod warunkiem, że do  wykupu tych instrumentów pozostało nie więcej niż jeden rok. 
5. Zasady, o których mowa w ust. 4 powyżej, oraz Lista Wykluczeń i Lista Wykluczeń Plus nie dotyczą  procesów inwestycyjnych związanych z kontraktami terminowymi i innymi instrumentami  pochodnymi opartymi na indeksach. Decyzje inwestycyjne w zakresie takich portfeli podejmowane  są na podstawie analizy zmian wielkości portfela i stopnia odwzorowania indeksu. 

Rozdział VII Produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty  

1. Przy lokowaniu aktywów w instrumenty finansowe, Towarzystwo wykorzystuje wskaźniki  scoringowe PAI (Principle Adverse Impact) dostępne na platformie Bloomberg. W szczególności  w odniesieniu do produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty  Towarzystwo bada scoring PAI w odniesieniu do instrumentów finansowych emitowanych przez  spółki szczegółowo określone w polityce inwestycyjnej danego funduszu.  
2. Polityka inwestycyjna danego funduszu może wskazywać, jakie instrumenty finansowe, inne niż  akcje i obligacje, uznaje się za spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Bez uszczerbku dla ust. 1 powyżej, analiza każdej inwestycji może różnić się w zależności od  strategii inwestycyjnych Funduszy i klasy aktywów, których dotyczy. 
4. W przypadku braku źródeł w postaci scoringów PAI, o których mowa w ust. 1 powyżej, w celu  zakwalifikowania Funduszu do kategorii produktów promujących aspekty środowiskowe lub  społeczne, lub oba te aspekty, Towarzystwo korzysta z Ankiety. 
5. Za produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty (jasnozielone)  uważa się Fundusze, które lokują co najmniej 50% aktywów w instrumenty finansowe spółek, o  których mowa w ust. 1 lub spółek zakwalifikowanych na podstawie Ankiety, o których mowa w  ust. 4 powyżej, jak również instrumenty finansowe uznane za „zielone” zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa lub, w przypadku ich braku, z praktykami branżowymi, w tym w szczególności  zielone obligacje.  
6. Towarzystwo w procesie inwestycyjnym oczekuje od Emitentów przejrzystości wobec  Towarzystwa co do czynników ESG, które są istotne dla oceny ich działalności zgodnie z Polityką, jak i zdolności spełnienia standardów sprawozdawczych pozwalających na możliwość oceny  czynników ESG przez wszystkich interesariuszy związanych z działalnością.  

Rozdział VIII Produkty mające na celu zrównoważone inwestycje 

1. W celu oceny czy dana inwestycja jest Inwestycją zrównoważoną środowiskowo, Towarzystwo  bierze pod uwagę przede wszystkim: 
  1) Sposób, w jaki analizowany Emitent odnosi się do podstawowych obszarów ESG, tj.:
  a) Środowiska (environment), w szczególności w zakresie: 
    i. Łagodzenia zmian klimatu;  
    ii. Adaptacji do zmian klimatu; 
    iii. Zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;
    iv. Gospodarki o obiegu zamkniętym;  
    v. Zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli; 
    vi. Ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów; 
  b) Społeczeństwa (social), w szczególności w zakresie: 
    i. Praw człowieka; 
    ii. Warunków pracy i braku dyskryminacji; 
    iii. Wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo społeczne; 
    iv. Stosunków społecznych; 
    v. Relacji Emitenta z klientami i kontrahentami; 
    vi. Odpowiedzialności Emitenta za produkt; 
    vii. Wpływu działalności Emitenta na społeczność lokalną; 
  c) Zarządzania (governance), w szczególności w zakresie: 
    i. Zrównoważonego zarządzania; 
    ii. Niezależności organów kontrolnych i nadzorczych; 
    iii. Wdrożenia procesów wewnętrznego audytu i kontroli; 
    iv. Praw akcjonariuszy w tym także mniejszościowych; 
    v. Ładu korporacyjnego i kodeksów etycznych; 
    vi. Wewnętrznej procedury ESG; 
  2) Sposób, w jaki działalność Emitenta w ww. obszarach identyfikuje kryteria i wpływa na  czynniki ESG; 
  3) Przewidywania w zakresie Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju Emitenta w przypadku  Inwestycji zrównoważonej środowiskowo; 
  4) Możliwości zarządzenia zidentyfikowanym Ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.  
2. Za produkty mające na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone) uznaje się Fundusze, w  których każda z inwestycji, z wyłączeniem pozycji zabezpieczających i płynnościowych, spełnia założony cel inwestycyjny w taki sposób, aby miały miejsce Inwestycje zrównoważone  środowiskowo. 
3. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1-2 powyżej, do uznania produktu za mający na celu  zrównoważone inwestycje, Towarzystwo stosuje również zasady określone przez Rozporządzenie  2020/852. 

Rozdział IX Polityka aktywnego zaangażowania i wykonywanie prawa głosu 

1. Towarzystwo wykonuje prawa korporacyjne i kontrolne, w tym prawo głosu z instrumentów  finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy, dzięki którym Towarzystwo  oddziałuje na zachowania Emitentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na  czynniki ESG. Powyższymi działaniami Towarzystwo ma możliwość zmniejszenia ryzyka 
negatywnego wpływu na czynniki ESG w portfelach inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez  Towarzystwo. 
2. Szczegółowe zasady, którymi kieruje się Towarzystwo w podejmowaniu działań, o których mowa  w ust. 1 powyżej, znajdują się w „Polityce dotyczącej zaangażowania funduszy inwestycyjnych i  portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do  obrotu na rynku regulowanym”. 

Rozdział X Postanowienia końcowe 

1. Towarzystwo, w celu zachowania stałego poziomu uwzględniania czynników ESG w polityce  inwestycyjnej, co najmniej raz na kwartał weryfikuje spełnianie przez Fundusz kryteriów ESG, w  szczególności, odpowiednio, w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego, lub  obu tych aspektów oraz w zakresie posiadania Inwestycji zrównoważonych środowiskowo. 
2. Realizacja oraz aktualność, adekwatność i odpowiedniość Polityki podlega przeglądowi co najmniej  raz w roku. 
3. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd. 
4. Wszelkie zmiany do Polityki wymagają dla swej ważności uprzedniej uchwały Zarządu.

Załącznik nr 1 do Polityki Zrównoważonego Rozwoju 

LISTA WYKLUCZEŃ QUERCUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 

Lista Wykluczeń stosowana jest w ramach procesu inwestycyjnego w odniesieniu do wszystkich  funduszy zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 

1) spółki zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z  kontrowersyjną bronią, w szczególności obejmującą miny przeciwpiechotne, amunicję kasetową,  broń biologiczną, chemiczną, fosforową, nuklearną, zawierającą zubożony uran; wykluczenie  dotyczy też spółek/holdingów, które posiadają ponad 10% akcji/głosów w spółkach opisanych w  niniejszym punkcie; 
2) spółki zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z tytoniem i  papierosami – dotyczy także dostawców istotnych komponentów do produkcji papierosów (np.  filtry), a także spółek ze znaczącymi udziałami w producentach opisanych w niniejszym punkcie; 
3) spółki zaangażowane w produkcję, sprzedaż lub usługi naruszające normy dotyczące pracy  nieletnich; 
4) jakakolwiek działalność biznesowa związana z pornografią. 

LISTA WYKLUCZEŃ PLUS QUERCUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY  INWESTYCYJNYCH S.A. 

Lista Wykluczeń Plus stosowana jest dodatkowo w ramach procesu inwestycyjnego w odniesieniu do  zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszy promujących  aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, o których mowa w art. 8 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania  informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych: 

1) spółki zaangażowane w usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym online), w  szczególności takimi jak prowadzenie kasyn, produkcja urządzeń i różnego rodzaju sprzętu dla  kasyn i podobnych zakładów loteryjnych; 
2) spółki zaangażowane w produkcję broni – dotyczy spółek, które generują ponad 10% przychodów  z produkcji broni; w przypadku producentów broni dostępnych w sprzedaży detalicznej (tj. broni  przeznaczonej dla osób cywilnych) próg przychodów ustala się na poziomie 5%; 
3) spółki generujące ponad 25% przychodów z wydobycia węgla termalnego; wykluczenie dotyczy  także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (power generation capacity) wytwarzają  z utylizacji węgla termalnego; 
4) spółki zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobyciem  piasku bitumicznego lub gazu łupkowego; 
5) spółki zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych;
6) spółki zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją  futer naturalnych; 
7) spółki zaangażowane w usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub  niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych.

 

Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
w sektorze usług finansowych

I. Strategia Quercus TFI S.A. dotycząca ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie” lub „SFDR”), Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) poniżej publikuje swoją strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Towarzystwo prowadzi działalność inwestycyjną oraz podejmuje decyzje inwestycyjne zgodnie z profilem inwestycyjnym zarządzanych funduszy inwestycyjnych. W działaniach tych Towarzystwo kieruje się przede wszystkim interesem uczestników funduszy oraz założeniami celów polityki inwestycyjnej, a także zapewnieniem zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w instrumenty finansowe spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Towarzystwo stosuje „Politykę dotyczącą zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym” (dalej: „Polityka zaangażowania”), która obejmuje m.in.:
1) monitorowanie spółek pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, stosowania zasad ładu korporacyjnego, jak również wpływu działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny (dalej: „kryteria ESG”), jak również wpływ kryteriów ESG na działalność operacyjną oraz strategie biznesowe spółek;
2) prowadzenie przez Towarzystwo dialogu ze spółkami;
3) współpracę z innymi akcjonariuszami spółek.

Monitoring, o którym mowa powyżej, ma na celu identyfikację istotnych zmian dotyczących wspomnianych spółek, w których funduszom przysługuje prawo głosu, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W zakresie wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, Towarzystwo promuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółki publicznej. Towarzystwo będzie również popierać wszelkie czynności zmierzające do przyjęcia oraz wdrożenia wszelkich działań emitentów wywierających pozytywny wpływ na kryteria ESG lub dążących do zapewnienia przejrzystości w tym zakresie.

Bez uszczerbku dla zasad przedstawionych powyżej, Towarzystwo w analizie ryzyk uwzględnia sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (ryzyka dla zrównoważonego rozwoju). W szczególności w ramach procesu inwestycyjnego, w odniesieniu do funduszy, dla których Towarzystwo stosuje „Politykę zrównoważonego rozwoju”, stosowana jest Lista Wykluczeń. Lista ta określa obszary, w tym w szczególności spółki, klasy aktywów, branże, kraje lub regiony znajdujące się poza spektrum inwestycyjnym wszystkich portfeli funduszy, których polityka inwestycyjna pozwala na zastosowanie ograniczeń wynikających z Listy Wykluczeń, ustalonych w drodze decyzji Komitetu Inwestycyjnego, co ma na celu eliminację z procesu inwestycyjnego emitentów, których działalność gospodarcza w sposób negatywny wpływa na środowisko bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy lub regulacje krajowe. Lista Wykluczeń obejmuje przede wszystkim obszary związane z produkcją, sprzedażą, przechowywaniem lub usługami związanymi z kontrowersyjną bronią, tytoniem i papierosami, jak również z produkcją, sprzedażą lub usługami naruszającymi normy dotyczące pracy nieletnich oraz jakąkolwiek inną działalność biznesową związaną z pornografią.

Dodatkowo, w odniesieniu do produktów jasnozielonych, promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia, Towarzystwo stosuje Listę Wykluczeń Plus, to jest szerszą i bardziej rygorystyczną niż podstawowa Lista Wykluczeń, obejmującą m.in. dodatkowe obszary wykluczeń, takie jak spółki, których przeważająca działalność związana jest z hazardem, produkcją broni, węglem termalnym, piaskiem bitumicznym lub gazem łupkowym, produkcją alkoholi destylowanych, futer naturalnych, dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych.

W przypadku wprowadzenia na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus określonego emitenta, wykluczenia ze spektrum inwestycji dotyczą wszystkich instrumentów finansowych tego podmiotu (tj. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych). W przypadku instrumentów dłużnych, po wprowadzeniu emitentów na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus, instrumenty takie mogą pozostać w portfelach funduszy pod warunkiem, że do wykupu tych instrumentów pozostało nie więcej niż jeden rok. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Emitent znajdujący się na Liście Wykluczeń lub Liście Wykluczeń Plus emituje zielone obligacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub, w przypadku ich braku, z branżowymi praktykami klasyfikowania obligacji jako zielonych.

Towarzystwo uwzględnia ponadto ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:
1) w ramach doboru i monitorowania inwestycji zarządzanego subfunduszu/funduszu,
2) pozyskiwanych informacji o aktywach, w które inwestuje zarządzany subfundusz/fundusz,
3) realizacji zleceń w interesie uczestników subfunduszu/funduszu (best execution),
4) zgodności inwestycji z celem i strategią inwestycyjną zarządzanego subfunduszu/funduszu.

Towarzystwo zaznacza jednocześnie, że wskazane powyżej zasady oraz Lista Wykluczeń i Lista Wykluczeń Plus nie dotyczą procesów inwestycyjnych związanych z kontraktami terminowymi i innymi instrumentami pochodnymi opartymi na indeksach. Decyzje inwestycyjne w zakresie takich portfeli podejmowane są na podstawie analizy zmian wielkości portfela i stopnia odwzorowania indeksu.

II. Przejrzystość w zakresie skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 lit a Rozporządzenia, Towarzystwo informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, rozumianych jako skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Niebranie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju wynika przede wszystkim z utrzymania dotychczasowych warunków dla realizacji przez

Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych funduszy oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutów funduszy, regulaminów produktów lub zawartych umów, a w przypadku funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada dążenie do odzwierciedlenia wartości określonego indeksu – także specyfiki portfela inwestycyjnego, wynikającej z braku aktywnego zarządzania.

Towarzystwo wskazuje jednocześnie, że w I kwartale 2023 r. planuje przekształcenie następujących funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo na produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, tj. fundusze inwestycyjne jasnozielone, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia:
1) QUERCUS Agresywny,
2) QUERCUS Global Growth,
3) QUERCUS Ochrony Kapitału,
4) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Uwzględniając wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności Towarzystwa, jak również rodzaje udostępnianych produktów finansowych, Towarzystwo wdrożyło sformalizowane zasady, zgodnie z którymi zarządzający funduszami oraz analitycy zwracają uwagę na wpływ działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych analizowanych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. W szczególności sprawdzają spełnianie kryteriów ESG przez podmioty określone na Liście Wykluczeń oraz, w przypadku produktów jasnozielonych, Liście Wykluczeń Plus oraz monitorują zmiany w działalności operacyjnej tych podmiotów pod względem ich dalszej obecności na wyżej wymienionych Listach.

W przypadku, w którym inwestycja negatywnie wpływa na kryteria ESG, Towarzystwo zwraca się do emitenta o przedstawienie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przekazuje efekty analizy do Komitetu Inwestycyjnego, który podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z przedmiotową inwestycją, w tym analizuje możliwość zakończenia inwestycji z uwagi na brak spełniania kryteriów ESG. W przypadku zaś, w którym dany emitent zostanie wpisany na Listę Wykluczeń lub, w przypadku produktów jasnozielonych, na Listę Wykluczeń Plus, po dokonaniu inwestycji, Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję o zakończeniu inwestycji z uwagi na wpisanie na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus.

Szczegółowa strategia postępowania Towarzystwa w odniesieniu do wewnętrznych procesów promowania najlepszych praktyk służących przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez Towarzystwo działaniach, w tym także wypełnianiu obowiązków Rozporządzenia oraz aktów prawnych z nim związanych, a co za tym idzie, szczegółowe zasady wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju do procesu inwestycyjnego realizowanego przez Towarzystwo, zostanie określona w wewnętrznej polityce zrównoważonego rozwoju.
Towarzystwo wskazuje jednocześnie na odrębność ujawniania w sprawozdaniach okresowych informacji o produktach jasnozielonych, promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty (jasnozielonych) oraz produktach ciemnozielonych, tj. mających na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone), realizowaną na podstawie art. 11 SFDR.

III. Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Konstrukcja wynagrodzeń wyrażona w polityce wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie promuje zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Towarzystwa, przy uwzględnieniu, w szczególności, jego sytuacji finansowej, skali działania oraz profilu ryzyka.
Dostosowanie polityki płacowej do powyższych założeń ma na celu zwłaszcza zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami Funduszy, którymi Towarzystwo zarządza lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa, a także wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałanie powstawaniu konfliktu interesów.
Struktura wynagrodzeń w Towarzystwie określona jest w taki sposób, aby unikać promowania nieuzasadnionych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W szczególności ogólne wyniki Towarzystwa oraz Funduszy, przyjmowane dla celów określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, uwzględniają określone czynniki zrównoważonego rozwoju wskazane w Rozporządzeniu.

30 kwietnia 2023 r.