ESG | Quercus TFI S.A.

ESG

Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

I. Strategia Quercus TFI S.A. dotycząca ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie” lub „SFDR”), Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) poniżej publikuje swoją strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Towarzystwo prowadzi działalność inwestycyjną oraz podejmuje decyzje inwestycyjne zgodnie z profilem inwestycyjnym zarządzanych funduszy inwestycyjnych. W działaniach tych Towarzystwo kieruje się przede wszystkim interesem uczestników funduszy oraz założeniami celów polityki inwestycyjnej, a także zapewnieniem zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w instrumenty finansowe spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Towarzystwo stosuje „Politykę dotyczącą zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym” (dalej: „Polityka zaangażowania”), która obejmuje m.in.:

1) monitorowanie spółek pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, stosowania zasad ładu korporacyjnego, jak również wpływu działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny (kryteria ESG), jak również wpływ kryteriów ESG na działalność operacyjną oraz strategie biznesowe spółek;

2) prowadzenie przez Towarzystwo dialogu ze spółkami;

3) współpracę z innymi akcjonariuszami spółek.

Monitoring, o którym mowa powyżej, ma na celu identyfikację istotnych zmian dotyczących wspomnianych spółek, w których funduszom przysługuje prawo głosu, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W zakresie wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, Towarzystwo promuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółki publicznej. Towarzystwo będzie również popierać wszelkie czynności zmierzające do przyjęcia oraz wdrożenia wszelkich działań emitentów wywierających pozytywny wpływ na kryteria ESG lub dążące do zapewnienia przejrzystości.

Bez uszczerbku dla zasad przedstawionych powyżej, Towarzystwo w analizie ryzyk uwzględnia sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (ryzyka dla zrównoważonego rozwoju). W szczególności w ramach procesu inwestycyjnego, w odniesieniu do wszystkich zarządzanych funduszy, stosowana jest Lista Wykluczeń. Lista ta określa obszary, w tym w szczególności spółki, klasy aktywów, branże, kraje lub regiony znajdujące się poza spektrum inwestycyjnym wszystkich portfeli funduszy, których polityka inwestycyjna pozwala na zastosowanie ograniczeń wynikających z Listy Wykluczeń, ustalonych w drodze decyzji Komitetu Inwestycyjnego, co ma na celu eliminację z procesu inwestycyjnego emitentów, których działalność gospodarcza w sposób negatywny wpływa na środowisko bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy lub regulacje krajowe. Lista Wykluczeń obejmuje przede wszystkim obszary związane z produkcją kontrowersyjnej broni, tytoniu i papierosów, jak również z produkcją, sprzedażą lub usługami naruszającymi normy dotyczące pracy nieletnich oraz jakąkolwiek inną działalność biznesową związaną z pornografią.

Dodatkowo, w odniesieniu do produktów jasnozielonych, promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia, Towarzystwo stosować będzie Listę Wykluczeń Plus, to jest szerszą i bardziej rygorystyczną niż podstawowa Lista Wykluczeń, obejmującą m.in. dodatkowe obszary wykluczeń, takie jak spółki, których przeważająca działalność związana jest z hazardem, produkcją broni, węglem termalnym lub produkcją alkoholi destylowanych.

W przypadku wprowadzenia na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus określonego emitenta, wykluczenia ze spektrum inwestycji dotyczą wszystkich instrumentów finansowych tego podmiotu (tj. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych). W przypadku instrumentów dłużnych, po wprowadzeniu emitentów na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus, instrumenty takie mogą pozostać w portfelach funduszy pod warunkiem, że do wykupu tych instrumentów pozostało nie więcej niż jeden rok.

Towarzystwo uwzględnia ponadto ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:

1) w ramach doboru i monitorowania inwestycji zarządzanego subfunduszu/funduszu,

2) pozyskiwanych informacji o aktywach, w które inwestuje zarządzany subfundusz/fundusz,

3) realizacji zleceń w interesie uczestników subfunduszu/funduszu (best execution),

4) zgodności inwestycji z celem i strategią inwestycyjną zarządzanego subfunduszu/funduszu.

Towarzystwo zaznacza jednocześnie, że wskazane powyżej zasady oraz Lista Wykluczeń i Lista Wykluczeń Plus nie dotyczą procesów inwestycyjnych związanych z kontraktami terminowymi i innymi instrumentami pochodnymi opartymi na indeksach. Decyzje inwestycyjne w zakresie takich portfeli podejmowane są na podstawie analizy zmian wielkości portfela i stopnia odwzorowania indeksu.

II. Przejrzystość w zakresie skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 lit a Rozporządzenia, Towarzystwo informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, rozumianych jako skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Niebranie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju wynika przede wszystkim z utrzymania dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych funduszy oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutów funduszy, regulaminów produktów lub zawartych umów, a w przypadku funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada dążenie do odzwierciedlenia wartości określonego indeksu – także specyfiki portfela inwestycyjnego, wynikającej z braku aktywnego zarządzania.

Towarzystwo wskazuje jednocześnie, że w I kwartale 2023 r. planuje przekształcenie następujących funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo na produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, tj. fundusze inwestycyjne jasnozielone, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia:

1) QUERCUS Agresywny,

2) QUERCUS Global Growth,

3) QUERCUS Ochrony Kapitału,

4) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Uwzględniając wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności Towarzystwa, jak również rodzaje udostępnianych produktów finansowych, Towarzystwo wdrożyło sformalizowane zasady, zgodnie z którymi zarządzający funduszami oraz analitycy zwracają uwagę na wpływ działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych analizowanych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. W szczególności sprawdzają spełnianie kryteriów ESG przez podmioty określone na Liście Wykluczeń oraz, w przypadku produktów jasnozielonych, Liście Wykluczeń Plus oraz monitorują zmiany w działalności operacyjnej tych podmiotów pod względem ich dalszej obecności na wyżej wymienionych Listach.

W przypadku, w którym inwestycja negatywnie wpływa na kryteria ESG, Towarzystwo zwraca się do emitenta o przedstawienie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przekazuje efekty analizy do Komitetu Inwestycyjnego, który podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z przedmiotową inwestycją, w tym analizuje możliwość zakończenia inwestycji z uwagi na brak spełniania kryteriów ESG. W przypadku zaś, w którym dany emitent zostanie wpisany na Listę Wykluczeń lub, w przypadku produktów jasnozielonych, na Listę Wykluczeń Plus, po dokonaniu inwestycji, Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję o zakończeniu inwestycji z uwagi na wpisanie na Listę Wykluczeń lub Listę Wykluczeń Plus.

Szczegółowa strategia postępowania Towarzystwa w odniesieniu do wewnętrznych procesów promowania najlepszych praktyk służących przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez Towarzystwo działaniach, w tym także wypełnianiu obowiązków Rozporządzenia oraz aktów prawnych z nim związanych, a co za tym idzie, szczegółowe zasady wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju do procesu inwestycyjnego realizowanego przez Towarzystwo, zostanie określona w wewnętrznej Polityce zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo wskazuje jednocześnie na odrębność raportowania produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty (jasnozielonych) oraz produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone), realizowaną na podstawie art. 11 SFDR.  

III. Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Konstrukcja wynagrodzeń wyrażona w polityce wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie promuje zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Towarzystwa, przy uwzględnieniu, w szczególności, jego sytuacji finansowej, skali działania oraz profilu ryzyka.

Dostosowanie polityki płacowej do powyższych założeń ma na celu zwłaszcza zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami Funduszy, którymi Towarzystwo zarządza lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa, a także wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałanie powstawaniu konfliktu interesów.

Struktura wynagrodzeń w Towarzystwie określona jest w taki sposób, aby unikać promowania nieuzasadnionych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W szczególności ogólne wyniki Towarzystwa oraz Funduszy, przyjmowane dla celów określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, uwzględniają określone czynniki zrównoważonego rozwoju wskazane w Rozporządzeniu.

30 grudnia 2022 r.