Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

W okresie I-IX 2023 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +10,35%, co należy uznać za wynik dobry. Od początku istnienia Fundusz zyskał 67,65%.

Wykres 1. Wzrost wartość certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w latach 2015-2023 r.

Wykres 1

Źródło: Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników Funduszu znajduje się w dalszej części niniejszego materiału.

Podsumowanie sytuacji rynkowej

We wrześniu rynki kontynuowały korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +11,7%, Nasdaq +26,3%, DAX +10,5%.

Wykres 2. S&P500 – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

WIG również skorygował się do poziomu 65,4 tys. pkt., +13,8% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: Kęty (+58%) i Alior (+51%), a najgorzej Pepco (-49%) i Cyfrowy (-31%).

Wykres 3. WIG – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 20,7 tys. pkt., +18,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+996%), Artifex (+241%) czy Cloud (+156%). Straciły za to: Kernel (-60%) czy Azoty (-38%).

Wykres 4. sWIG80 – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

Na rynku obligacji również doszło do kontynuacji korekty. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,90%, amerykańskich do 4,58%, a niemieckich do 2,86%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które notują znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) mogą osiągnąć zysk 10-12% w br. 

Wykres 5. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała znacząco do 91 dolarów (+13% w br.). Złoto z kolei potaniało i kosztowało 1.866 dolarów za uncję (+2%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 22,5 USD za uncję (-7%). Miedź potaniała do 3,7 dolarów za funt (-2%).

Notowania złotego osłabiły się po zaskakującej (przedwyborczej) obniżce stóp przez RPP o 75pb. Kursy walut wynosiły: euro 4,62 zł (-2% w br.), dolar 4,37 zł (0%) i frank 4,77 zł (+1%). 

Wykres 6. EURPLN – ostatni rok

Wykres 6

Źródło: stooq.pl

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Wzrost wartości certyfikatów o 10,35% w okresie I-IX spowodowany był głównie zyskami na części akcyjnej. Polskie akcje, szczególnie średnich i mniejszych spółek, w większości przypadków zanotowały wzrosty. Z naszych pozycji największy pozytywny wpływ miały Benefit i banki.

Pozycje zabezpieczające kontrybuowały do wyników Funduszu negatywnie. Ujemny wpływ miały zabezpieczenia na: DAX (wzrost futures o 11,0%) i S&P500 (wzrost o 12,0%).

Część dłużna Funduszu pracowała dobrze. Największymi pozycjami wśród obligacji były: Kruk i Bank Millennium.

Część surowcowa miała neutralny wpływ na wynik Funduszu. Wzrost ceny złota wyniósł 2,2%. 

Na koniec okresu struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco: 
•    akcje 61% (minus pozycje zabezpieczające łącznie 22%, które stanowiły kontrakty futures na: DAX i S&P500),
•    instrumenty dłużne, certyfikaty inwestycyjne, gotówka i depozyty 39%, 
•    ekspozycja na złoto 11% i srebro 2,5%. 

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco:
•    złoty 90%,
•    dolar, euro i inne 10%.

Perspektywy

Sierpień i wrzesień przyniosły sezonową korektę. W wariancie bazowym lokalnego dołka oczekiwalibyśmy w październiku. Następnie zakładamy poprawę koniunktury. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
Zamieszczone informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii.  Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz opłatach związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt emisyjny Funduszu. Prospekt emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl oraz www.dmbh.pl. 
Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz może zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem wskazanych w statucie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. Statut nie przewiduje obowiązku korzystania z ww. zabezpieczeń. Fundusze ani Quercus TFI S.A. nie gwarantują stosowania zabezpieczeń walutowych. Decyzja w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych będzie każdorazowo podejmowana przez Quercus TFI S.A. 
Przedstawiony wyniki inwestycyjne Funduszu mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Ponadto nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy wnikliwie zapoznać się z prospektem emisyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne. 
Rekomendowany horyzont czasowy inwestycji w Fundusz wynosi minimum pięć lat.
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.