Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Wrzesień przyniósł kontynuacje korekty zapoczątkowanej w sierpniu. Od końca lipca indeks WIG spadł z poziomu swojego szczytu o około 10% (wykres poniżej). W tym samym okresie stopa zwrotu z Funduszu była dodatnia i wyniosła +1,4%. Dzięki zastosowanemu zabezpieczeniu portfela akcyjnego udało się wygenerować podczas korekty rynkowej dodatnią stopę zwrotu. Od początku 2023 r. stopa zwrotu z Funduszu wynosiła na koniec września +12,8%. Pozytywnie do ostatnich relatywnych wyników Funduszu przyłożyła się także decyzja o znacznej redukcji zaangażowania w krajowe obligacje skarbowe i jednocześnie dalsze zwiększenie zaangażowania w segmencie obligacji korporacyjnych. 

Wykres 1

źródło: stooq.pl

Obecnie zakładamy, że korekta spadkowa na rynku akcji dobiega końca. Podczas ostatnich spadków zdecydowaliśmy się zamknąć pozycję zabezpieczająca. Same zaangażowanie w akcje utrzymujemy na wysokich poziomach, pomiędzy 45-50%. W październiku wpływ na zachowanie rynków zarówno akcji oraz obligacji mogą mieć zbliżające się wybory parlamentarne. Bez względu na ich wynik oczekiwalibyśmy poprawy notowań krajowych akcji w ostatnim kwartale 2023 r. Jednocześnie uważamy, iż w przypadku obligacji skarbowych ciekawymi poziomami do ponownej odbudowy dużej pozycji będą dopiero poziomy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych powyżej 6% (wykres poniżej).  

Wykres 2

źródło: stooq.pl

W wyniku znaczącego, przejściowego ograniczenia ekspozycji na obligacje skarbowe zwiększaliśmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w dalszym ciągu zaangażowanie w sektorze obligacji korporacyjnych, które ciągle charakteryzują się wysoką atrakcyjnością. 

Wartość aktywów Funduszu na koniec września 2023 r. wynosiła około 210 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje dużą elastyczność w zarządzaniu. 

Wrzesień przyniósł kontynuacje oczekiwanej przez nas korekty na rynku akcji, którą wykorzystaliśmy do zamknięcia zabezpieczenia portfela akcyjnego. Oczekujemy poprawy zachowania się krajowego rynku akcji w ostatnim kwartale 2023 r. (głównie listopad-grudzień). Ważnym wydarzeniem w najbliższym czasie powinny być październikowe wybory parlamentarne. Wyszliśmy przejściowo z obligacji skarbowych i zwiększaliśmy z kolei zaangażowanie w obligacjach korporacyjnych. Podtrzymujemy także naszą tezę, że cały rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.