Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Październik należał do polskiego rynku. Drożały polskie akcje, obligacje i złoty. I to pomimo kontynuacji korekty na rynku globalnym. Powodem był wynik wyborów parlamentarnych – zwycięstwo opozycji. W samym październiku indeks WIG wzrósł o ponad 9% i był jednym z najsilniejszym indeksów na całym świecie. W tym samym okresie stopa zwrotu z Funduszu wyniosła +1,6%. Warto zauważyć także, iż wzmożona była aktywność inwestorów, obroty na całym rynku były podwyższone. Od początku 2023 r. stopa zwrotu z Funduszu wynosiła na koniec października +14,6%. Najmocniejszym indeksem w ostatnim miesiącu był WIG20 (wykres poniżej).  

Wykres 1

źródło: stooq.pl

Na koniec września całkowicie zamknęliśmy zabezpieczenie portfela akcyjnego, co okazało się być trafionym posunięciem. Utrzymujemy obecnie cały czas wysokie zaangażowanie w akcje i zakładamy, że ostatnie dwa miesiące 2023 r. powinny być w dalszym ciągu dobrym okresem dla naszej giełdy. Na wyniki wyborów pozytywnie zareagowały także polskie obligacje skarbowe, natomiast tutaj reakcja była już zdecydowanie bardziej umiarkowana. Rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa spadły z poziomu 6% do około 5,7% (wykres poniżej). 

Wykres 2

źródło: stooq.pl

Kolejne umocnienie się cen krajowych obligacji skarbowych wykorzystaliśmy do ponownego zmniejszenia ekspozycji. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na częściowe zastąpienie krajowych obligacji, 10-letnimi obligacjami amerykańskimi, których rentowność osiągnęła poziom 5%. Bez zmian utrzymujemy wysokie zaangażowanie w obligacje korporacyjne.

Wartość aktywów Funduszu na koniec października 2023 r. wynosiła ponad 190 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje dużą elastyczność w zarządzaniu. 

Reasumując, październik należał do polskich aktywów. Nowy układ polityczny daje szansę na dłuższy okres relatywnie mocniejszego zachowania naszych akcji, obligacji i złotego, a także atak WIG na rekord wszechczasów. Podtrzymujemy cel dla WIG na poziomie 80 tys. punktów w trakcie roku 2024 r. W wariancie bazowym oczekiwalibyśmy również poprawy koniunktury na rynku globalnym w listopadzie i grudniu. Utrzymujemy wysokie zaangażowanie w akcje i obligacje korporacyjne. Krajowe obligacje skarbowe zastąpiliśmy taktycznie obligacjami amerykańskimi. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.