Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Kwiecień przyniósł nowy rekord wszechczasów na naszym krajowym rynku akcji na poziomie indeksu WIG. W samym kwietniu indeks WIG wzrósł o 2,2%, natomiast stopa zwrotu z Funduszu wyniosła w tym samym okresie +1,1%. Od początku 2024 roku stopa zwrotu z Funduszu wyniosła na koniec kwietnia +3,5%. W okresie ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu z Funduszu wyniosła około +14%. Solidne wyniki Funduszu to pochodna przede wszystkim dobrej koniunktury na krajowym rynku akcji oraz obligacji korporacyjnych. Na oba te segmenty rynku Fundusz utrzymuje dużą ekspozycję od początku 2024 r., niedoważając cały czas obligacje skarbowe.

W kwietniu indeks WIG ustanowił kolejny rekord wszechczasów na poziomie ponad 85 tysięcy punktów (wykres poniżej). Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+36%) i mBank (+28%), a najgorzej PGE (-30%) i JSW (-27%). Szeroki rynek polskich spółek pozostawał w pobliżu najwyższych historycznych poziomów. Indeks sWIG80 osiągnął 24,2 tys. pkt., +5,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: XTB (+68%) czy Artifex (+66%). Straciły za to: PCF (-37%) czy CI Games (-30%).

Wykres 1

źródło: stooq.pl

W samym kwietniu silnie zachowywały się tym razem także spółki z sektora surowcowego, z krajowym miedziowym gigantem KGHM na czele (kurs akcji wzrósł o blisko 30% w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Odpoczywał z kolei sektor bankowy, który w ostatnim miesiącu odnotował niedużą korektę. W dalszym ciągu utrzymujemy wysokie zaangażowanie w akcje w Funduszu (głównie krajowe). Nie posiadamy obecnie pozycji zabezpieczających portfel akcyjny w Funduszu.

Na rynku obligacji skarbowych do połowy kwietnia mieliśmy do czynienia z kontynuacją tendencji spadkowej cen obligacji (wzrost rentowności w okolice 5,8% dla 10-letnich krajowych obligacji skarbowych), natomiast końcówka miesiąca być może zapoczątkowała korektę spadkową rentowności (wykres poniżej). Obecnie będziemy baczniej przyglądać się rozwojowi wydarzeń w segmencie krajowych obligacji skarbowych po wzroście ich rentowności.

Utrzymujemy w dalszym ciągu wysokie zaangażowanie w segmencie obligacji korporacyjnych, z dużym udziałem euroobligacji krajowych spółek z sektora finansowego. Rentowność portfela korporacyjnego w dalszym ciągu pozostaje na satysfakcjonującym poziomie, mimo sukcesywnego wzrostu cen obligacji większości emitentów. 

Wykres 2

źródło: stooq.pl

Wartość aktywów Funduszu na koniec kwietnia 2024 r. wynosiła ponad 230 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje dużą elastyczność w zarządzaniu. Wartość aktywów pozostaje stabilna od początku 2024 r. 

Podtrzymujemy nasze tezy z początku 2024 r. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, osiągają nowe rekordy wszechczasów w II kwartale br. (nasza prognoza dla WIG 83-89 tys. punktów). Utrzymujemy wysokie zaangażowanie w akcje i obligacje korporacyjne. Z powrotem baczniej zaczynamy przyglądać się obligacjom skarbowym po wzroście ich rentowności. W II kwartale 2024 r. cały czas oczekujemy relatywnie lepszego zachowania krajowego rynku akcji w stosunku do indeksów zagranicznych. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele. 

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.