Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Luty był zdecydowanie trudniejszy dla inwestorów niż styczeń, fala wzrostowa, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, zaczęła słabnąć. Jednym z powodów były dane makroekonomiczne, z których można było wyciągnąć wniosek, że proces podnoszenia stóp proc. w Stanach Zjednoczonych i Europie może przedłużyć się. Optymizmem nie napawała także smutna rocznica wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej i niepewność co dalszych losów konfliktu zbrojnego. Mimo korekty w lutym zarówno na rynku akcji, jak i obligacji (tutaj spadki były znacznie dotkliwsze) stopa zwrotu z Funduszu w tym okresie wyniosła zero. Od początku 2023 r. stopa zwrotu z Funduszu wyniosła +7,9% na koniec lutego. Po bardzo dobrym styczniu, w lutym udało nam obronić się przed spadkami, jaki miały miejsce na każdym możliwym rynku. Za ostatnie trzy i sześć miesięcy stopy zwrotu z Funduszu wyniosły odpowiednio +10,6% oraz +16,2%.

Na krajowym rynku akcji indeks WIG w lutym spadł o 1,8%, a indeks największych spółek WIG20 spadł o 2,9%. Zdecydowanie najlepiej zachowywał się segment mniejszych i średnich spółek. Indeks sWIG80 odnotował dodatnią stopę zwrotu w lutym i od początku roku notuje wzrost o około 12% (wykres poniżej), co może świadczyć cały czas o dużej aktywności inwestorów indywidualnych na krajowym rynku akcji. Ostatni słabszy okres dla krajowego rynku akcji wykorzystaliśmy do ponownego zwiększenia alokacji w akcje – zamknęliśmy większość zabezpieczeń, które zdały egzamin i dokupiliśmy wybrane spółki do portfela.
  

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

Znacznie słabiej od krajowego rynku akcji wyglądał w lutym rynek długu skarbowego. Rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa wzrosła z poziomu około 6,0% do poziomu około 6,5% (wykres poniżej). Zakładalibyśmy jednak, iż jest to jedynie korekta w dłuższej spadkowej tendencji rentowności i wykorzystaliśmy ją także do ponownego zwiększenia ekspozycji Funduszu na obligacje skarbowe.

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była z kolei dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych. Ta część Funduszu dobrze stabilizowała stopę zwrotu w lutym, kiedy to rynek akcyjny i obligacji skarbowych były pod presją. 

Wartość aktywów Funduszu na koniec lutego 2022 r. wynosiła około 200 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu. 

Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 


Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.