Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. Indeks WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r. Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 20,8% w br. W samym kwietniu indeks WIG wzrósł o ponad 7%, a indeks największych spółek WIG20 wzrósł o ponad 9%, jednocześnie wyrównując rekordowe tegoroczne poziomy z początku 2023 r. (wykres poniżej). Stopa zwrotu z Funduszu w kwietniu wyniosła około +1%, a od początku roku przekroczyła +9%. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu z Funduszu wynosi ponad +19%.

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

Część dłużna w samym kwietniu także kontrybuowała pozytywnie, natomiast zdecydowanie lepsza była druga połowa miesiąca (wykres poniżej). Rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa po raz kolejny przebiły w dół poziom 6% i zmierzają w kierunku tegorocznych minimów znajdujących się na poziomie około 5,70-5,75%. Rynkowi obligacji skarbowych pomagały słabsze od oczekiwań odczyty danych makroekonomicznych, niższy odczyt oczekiwanej inflacji w kwietniu oraz spadające ceny ropy naftowej i innych surowców energetycznych. Cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni zarówno do instrumentów dłużnych skarbowych, jak również korporacyjnych. W ostatnim czasie zwiększaliśmy dalej udział wybranych obligacji korporacyjnych.

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

W części akcyjnej portfela zdecydowaliśmy się wykorzystać ostatnie silne wzrosty rynku do większego zabezpieczenia części akcyjnej Funduszu. Ostatnie wzrosty przyniosły mocne zwyżki optymizmu na rynku, czego efektem jest rekordowy odczyt ,,byków” w badaniu nastroju inwestorów organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, co nakazuje nam zachować większą ostrożność, przynajmniej w krótszym terminie. Po odważnych i bardzo dobrych czterech pierwszych miesiącach tego roku zdecydowaliśmy się obecnie na bardziej defensywną strategię w przypadku ekspozycji na rynek akcji, natomiast traktujemy to bardziej jako ruch krótko bądź średnioterminowy. Cały czas utrzymujemy dużą ekspozycję na rynek długu, zarówno skarbowego oraz korporacyjnego.

Wartość aktywów Funduszu na koniec marca 2023 r. wynosiła około 195 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu. 

Nie zmieniamy naszych tez na cały rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawić, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić mogą także pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, ale stoimy na stanowisku, że decydenci nie pozwolą na rozszerzenie się tego czynnika ryzyka na cały sektor bankowy. W krótszym okresie czasu zdecydowaliśmy się jednakże obecnie zastosować bardziej defensywną strategię z większym zabezpieczeniem pozycji akcyjnych.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.