Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal kontynuuje swoją wzrostową ścieżkę, a wyniki przekraczają oczekiwania. We wrześniu zyskał 0,53%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 9,08%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych. Nasza prognoza 10% zysku na koniec roku jest w tym momencie niezagrożona. Co więcej, można śmiało oczekiwać wyniku zbliżonego do 11%. Za wrześniowy wynik odpowiadają zarówno obligacje skarbowe, jak i korporacyjne, w tym te emitowane w euro.

Nasz najbezpieczniejszy produkt pozostaje jednym z beneficjentów powrotu kapitału na rynek funduszy dłużnych. Nowe środki pozwoliły na dalszy wzrost udziału banków w aktywach. To najszerzej reprezentowany sektor. Zwiększyliśmy też zaangażowanie w obligacje korporacyjne denominowane w euro. Oferują one wyższe rentowności i są znacznie bardziej płynne niż obligacje złotówkowe. Nadal preferujemy emitentów z udziałem Skarbu Państwa oraz liderów w swoich branżach. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie, dlatego duration utrzymuje się na poziomie ok. 0,7 roku. Udział obligacji korporacyjnych wynosi 49,9%, a ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone. Od 1 maja fundusz klasyfikowany jest jako produkt jasnozielony w rozumieniu Rozporządzenia UE.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił we wrześniu 0,37%. Słaby miesiąc w wykonaniu Subfunduszu spowodowany był mocną wyprzedażą obligacji na rynkach zagranicznych oraz wystromieniem polskiej krzywej rentowności. Aktywa zaalokowane są głównie w obligacje pięcio- i dziesięcioletnie, które zachowywały się znacznie gorzej niż te krótkoterminowe. Wynik subfunduszu od początku roku wynosi 9,23%

Inwestorzy przeżyli we wrześniu prawdziwy rollercoaster. Pierwsza dekada miesiąca przyniosła pokaźne wzrosty cen obligacji, po – niespodziewanej w swojej skali – obniżce stóp procentowych przez RPP. Druga część września to jednak realizacja zysków i poddanie się negatywnym trendom zagranicznym. Fundusz skupia się na polskich obligacjach, ale coraz więcej znaczą instrumenty zagraniczne. Rodzime papiery mogą w najbliższym czasie nieść ze sobą podwyższone ryzyko zmienności w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło na koniec miesiąca 6,1 roku. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1

Wydarzenia rynkowe

Wrzesień rozgrywał się pod dyktando banków centralnych. Europejski Bank Centralny zdecydował się na tzw. gołębią podwyżkę. Z jednej strony podniesiono stopy procentowe do poziomu 4,50%, ale z drugiej komunikat i konferencja po posiedzeniu utrzymane były w łagodnym tonie. Prezes Ch. Lagarde podkreśliła, że teraz uwaga przesuwa się na czas, przez jaki stopy procentowe pozostaną na podwyższonych poziomach. Po dziesięciu podwyżkach z rzędu, EBC ma za sobą najbardziej agresywny w historii cykl zacieśnienia monetarnego. Inną strategię obrał amerykański FED, który dokonał tzw. jastrzębiego wstrzymania. Stóp procentowych tym razem nie podniesiono, ale konferencja prezesa J. Powella utrzymana była w bardzo restrykcyjnym tonie. Podobną drogą poszły banki centralne w Anglii, Szwajcarii, Kanady i Australii. Tu też nie zmieniono parametrów polityki monetarnej. Wspólnym mianownikiem tych banków jest zamiar utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych na dłużej, aby trwale obniżyć inflację. Rynki dłużne na te informacje zareagowały przeceną. Rentowność amerykańskiej 10-letniej obligacji wzrosła z 4,11% do 4,57% pod koniec miesiąca. Analogiczny ruch oglądaliśmy w przypadku niemieckich obligacji. Rentowność 10-letniego Bunda wzrosła z 2,47% do 2,84%. Pierwsze dni października przyniosły kontynuację przeceny. Amerykańskie rentowności długoterminowych obligacji dotarły na najwyższe poziomy od… 16 lat. Niemieckie na poziomach zbliżonych do 3% notowane były ostatnio w 2011 roku. Podczas gdy banki centralne krajów rozwiniętych stosują taktykę „higher for longer” (wysokie stopy utrzymane przez dłuższy czas), w części krajów rozwijających się mamy już za sobą pierwsze obniżki. Wiodącą rolę odgrywają tu banki centralne krajów Ameryki Południowej. W naszym regionie stopy obniżyły już Polska i Węgry. W obu tych krajach widzimy solidny spadek inflacji, więc można oczekiwać kontynuacji obniżek stóp procentowych. Na wrześniowym posiedzeniu RPP pod przewodnictwem prezesa A. Glapińskiego obniżyła koszt pieniądza o 75 punktów bazowych, a w październiku dołożyła kolejne 25 pb. Komunikat po posiedzeniu Rady, a tym bardziej ostatnia konferencja prezesa NBP, wskazują, że luzowanie powinno być utrzymane w kolejnych miesiącach, ale skala następnych ruchów będzie raczej stonowana. We wrześniu doszło do znacznego wystromienia krzywej rentowności. Krótkie obligacje zachowywały się zdecydowanie lepiej niż ich długoterminowe odpowiedniki. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła z 5,57% do 5,90%, 5-letnich spadła z 5,34% do 5,24%, a dwulatek spadła z 5,34% do 4,97%. Złotówka negatywnie reaguje na obniżki stóp procentowych i we wrześniu straciła do euro 3,5%.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane we wrześniu napawają pewnym optymizmem. Mimo ujemnych rocznych dynamik, zaczęły poprawiać się i produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Widać to po danych w ujęciu miesięcznym, które już są dodatnie. Pozytywną niespodzianką okazała się też produkcja budowlana. Wzrost o 3,5% w porównaniu do sierpnia 2022 roku może wynikać z chęci wykorzystania środków z unijnego budżetu, które są dostępne tylko do końca roku. Sytuacja na rynku pracy wciąż jest napięta. Wynagrodzenia rosną o 11,9% w skali roku, a zatrudnienie pozostało na zbliżonych poziomach. Bezrobocie wynosi 5% i jest najniższe od momentu transformacji ustrojowej. Inflacja konsumencka ponownie obniżyła się. We wrześniu ceny rosły o 8,2% w skali roku. Stopniowo obniża się też inflacja bazowa. Nadchodzące miesiące powinny przynieść dalsze zmniejszenie presji inflacyjnej. Zgodnie z zapowiedziami prezesa Glapińskiego pod koniec roku można spodziewać się inflacji w przedziale 6-7%. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych i obecnie główna stopa wynosi 5,75%.

Perspektywy

Nie zmieniamy naszych tez na cały rok 2023. Ten rok należy do obligacji i wszystkie fundusze powinny zakończyć go z dwucyfrową stopą zwrotu. Część negatywnych tendencji z roku poprzedniego już została odwrócona. Inflacja zaczęła spadać, a RPP rozpoczęła proces obniżania stóp procentowych. Zagraniczne banki centralne prawdopodobnie zakończyły swoje cykle zacieśniania (gospodarki rozwinięte) lub zaczęły luzowanie (gospodarki wschodzące) wzorem naszego NBP. Sytuacja budżetowa pozostanie napięta w związku z obietnicami wyborczymi, ale Ministerstwo Finansów zaspokoiło już prawie całość tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Większych emisji długu skarbowego oczekujemy w 2024 roku. Spadające stawki depozytów implikują przechodzenie oszczędności z banków w stronę TFI. Nadal sugerujemy stopniowe zwiększanie zaangażowania w fundusze dłużne. Najbliższe miesiące zapowiadają się naprawdę imponująco.

WYKRES 3. Inflacja CPI i stopa referencyjna NBP.
 

Wykres 3

Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.