Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w styczniu 1,35% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Rezultat osiągnięty przez nasz portfel okazał się najwyższy w swojej grupie porównawczej. Bardzo dobry wynik stycznia ma związek zarówno z poprawą sentymentu do obligacji korporacyjnych, jak i z wzmożonym popytem na zmiennokuponowe obligacje skarbowe.

Aktywa Subfunduszu przekroczyły w ostatnim miesiącu 600 milionów złotych, ponieważ jest on jednym z beneficjentów napływu środków do branży TFI. Tego typu produkt może być wykorzystywany jako alternatywa dla depozytów bankowych, bądź jako stabilna, płynna część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Nadal główny składnik lokat stanowią zmiennokuponowe obligacje skarbowe. Dopełnieniem portfela są obligacje korporacyjne. Tu główny nacisk kładziemy na liderów w swoich branżach oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa. W ostatnich tygodniach coraz więcej zaczynają znaczyć obligacje korporacyjne z naszego regionu, emitowane w euro, przy pełnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie, dlatego duration wynosi poniżej jednego roku.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych rozpoczął 2024 rok bardzo dobrym wynikiem. W styczniu zyskał 0,81%, co plasuje go w czołówce długoterminowych funduszy obligacji skarbowych. Osiągnięta stopa zwrotu przewyższa benchmark TBSP. 

Za wynik styczniowy odpowiadają łącznie obligacje zmiennokuponowe oraz obligacje zagraniczne (m.in. czeskie), które są naszym czarnym koniem w tym roku. Wzięliśmy udział w kilku emisjach euroobligacji i większość zakończyła się sporym sukcesem. Pozytywną kontrybucję przyniosła także pozycja zabezpieczająca ryzyko stopy procentowej w postaci transakcji IRS. Zachowanie polskich, długoterminowych benchmarków było tym razem neutralne. Na koniec stycznia, ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 5,9 roku. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1

Wydarzenia rynkowe

Ostatni miesiąc nie obfitował w wydarzenia o istotnym znaczeniu dla rynków. Uwaga inwestorów koncentrowała się na komunikatach napływających ze strony głównych banków centralnych. Kwestia nadchodzących obniżek stóp procentowych wydaje się przesądzona, jednak ich termin nie jest już taki pewny. Co więcej, z każdym posiedzeniem i z każdą konferencją, podczas której poruszane są jastrzębie aspekty, rozpoczęcie luzowania monetarnego odsuwa się w czasie. Ta tendencja dotyczy nie tylko amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ale również Europejskiego Banku Centralnego. Początek obniżek stóp procentowych na wiosnę jest mało realny. Z drugiej strony niepewność wciąż podsycana jest przez dwa konflikty zbrojne. Wpływają one na ceny surowców oraz wydłużają czas dostaw kontenerowcami z Chin do Europy. 

Obligacje skarbowe zanotowały zmienny miesiąc ze względu na słabnące perspektywy obniżek stóp procentowych w pierwszym kwartale 2024. Zwieńczeniem tego trendu było jasne oświadczenie J. Powella, że marcowe luzowanie polityki monetarnej jest mało prawdopodobne. W styczniu rentowność 10-letnich niemieckich Bundów wzrosła z 2,02% do 2,17%, a amerykańskich Treasuries z 3,88% do 3,91%. Rentowność polskich, 10-letnich obligacji skarbowych pozostała w okolicach 5,20%, a 5-letnich w okolicach 5,00%. Jedynie rentowność dwulatek spadła znacząco z 4,98% do 4,83%. Złoty kontynuował swoją passę rozpoczętą po wyborach parlamentarnych. Tym razem umocnił się do euro o 0,3%. Tendencje światowe, m.in. lepsze dane z amerykańskiej gospodarki niż z Europy, wpłynęły na spadek kursu EUR/USD. Dolar zyskał niecałe 2%.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w styczniu pokazują, że aktywność gospodarcza była lekko przytłumiona pod koniec 2023 roku. Produkcja przemysłowa spadła o 3,9%, a sprzedaż detaliczna o 2,3% w porównaniu do grudnia 2022 roku. Zatrudnienie spadło o 0,1%, a wynagrodzenia wzrosły tylko o 9,6%. Większość tych danych okazała się gorsza od prognoz. Stopa bezrobocia podskoczyła sezonowo do 5,1%. Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku wyniósł tylko 0,2%. To pokłosie słabego czwartego kwartału. Większego odbicia należy spodziewać się w bieżącym roku. Inflacja konsumencka ponownie spowolniła. W grudniu ceny rosły o 6,2% w skali roku. Coraz niższa presja inflacyjna jest też ze strony kategorii bazowych. RPP po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych, a z wypowiedzi prezesa A. Glapińskiego można wywnioskować, że 2024 rok będzie stał pod znakiem stabilizacji kosztu pieniądza.

Perspektywy

Zeszły rok okazał się fenomenalny. Fundusze dłużne przyniosły dwucyfrowe zyski i przekroczyły nasze oczekiwania. W tym roku będzie trudniej, ale stopy zwrotu nadal powinny być okazałe i znacznie przekroczyć oprocentowanie lokat bankowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy będzie czerpał z wysokich stawek WIBOR oraz poprawy sentymentu do obligacji korporacyjnych. QUERCUS Obligacji Skarbowych powinien znacznie przyspieszyć, jak dojdzie do obniżek stóp procentowych w głównych, światowych bankach centralnych. Dodatkowo, wszystkim funduszom dłużnym sprzyjają nabycia do branży TFI.

WYKRES 3. Oczekiwania polityki monetarnej NBP.

Wykres 3


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.