Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w kwietniu 0,43% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 3,26%. Rezultat osiągnięty przez nasz portfel jest jednym z najwyższych w swojej grupie porównawczej. Kwietniowy wynik ma związek zarówno z poprawą sentymentu do obligacji korporacyjnych, jak i z wzmożonym popytem na zmiennokuponowe obligacje skarbowe.

Aktywa Subfunduszu cały czas rosną, ponieważ jest on jednym z beneficjentów napływu środków do branży TFI. Tego typu produkt może być wykorzystywany jako alternatywa dla depozytów bankowych, bądź jako stabilna, płynna część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Nadal główny składnik lokat stanowią zmiennokuponowe obligacje skarbowe. Dopełnieniem portfela są obligacje korporacyjne. Tu główny nacisk kładziemy na liderów w swoich branżach oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa. W ostatnich miesiącach coraz więcej zaczynają znaczyć obligacje korporacyjne z naszego regionu, emitowane w euro, przy pełnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Na rynku obligacji skarbowych nadal widać podwyższoną zmienność. Dobre miesiące przeplatają się z tymi słabszymi. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił w kwietniu 0,91%, ale nadal znajduje się w czołówce swojej grupy porównawczej. Wynik subfunduszu od początku roku wynosi 0,37%

Początek miesiąca to korekta, a odbicie pojawiło się dopiero w drugiej części kwietnia. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosły obligacje zmiennokuponowe. Słabiej zachowywały się tym razem polskie obligacje długoterminowe oraz instrumenty zagraniczne. Cały czas poprawia się wycena pozycji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej w postaci transakcji IRS. W trzeciej dekadzie miesiąca zdecydowaliśmy się na znaczne zmniejszenie ryzyka i sprzedaliśmy obligacje 10-letnie. Na koniec kwietnia, ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 4 lat. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1


Wydarzenia rynkowe

Kwiecień nie należał do najprzyjemniejszych miesięcy. Zmienność na rynkach wzrosła do poziomów niewidzianych od października. Słabo w takim środowisku radziły sobie obligacje skarbowe – dziesięcioletnie papiery krajów rozwiniętych przyniosły straty ok. 2-3%. Przyczyn pogorszenia sentymentu upatrujemy w danych o amerykańskiej inflacji oraz mocnym rynku pracy, które zachwiały przekonaniem rynku co do rychłych obniżek stóp procentowych. W naszej ocenie średnioterminowa tendencja inflacji nadal pozostaje spadkowa, a ostatnie odczyty nie skłaniają nas do zmiany nastawienia. Istotnym wydarzeniem było posiedzenie FOMC, które miało miejsce podczas długiego weekendu majowego. Przewodniczący J. Powell nie ogłosił wprost, że stopy osiągnęły szczyt, nakreślił jednak trzy możliwe scenariusze dla stóp procentowych. Są to odpowiednio: przedłużona pauza, dostosowawcze obniżki stóp w warunkach goldilocks lub duży cykl obniżek wymuszony słabością rynku pracy. W naszym odczuciu, podkreśla to skłonność Fedu do stopniowego rozluźniania polityki pieniężnej. Zważywszy na korektę cen na rynku ropy (od szczytu spadła o 12%) oraz rynkowe wyceny stóp procentowych (niewiele ponad 1 obniżka w bieżącym roku), dostrzegamy szansę do taktycznego kupna obligacji skarbowych. Pozytywne zaskoczenia gospodarcze osiągnęły już prawdopodobnie szczyt, a kilka słabszych odczytów może wywołać korektę rentowności. W kwietniu rentowność 10-letnich niemieckich Bundów wzrosła z 2,30% do 2,58%, a amerykańskich Treasuries z 4,20% do 4,68%. Tym tendencjom nie oparły się też polskie banchmarki. Rentowność polskich, 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 5,43% do 5,71%, 5-letnich z 5,33% do 5,58%, a dwulatek z 5,11% do 5,30%. Złoty osłabił się do euro o 0,8%, co było skutkiem zyskującego na światowych rynkach dolara.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2


Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w kwietniu nie napawają optymizmem. Słabsze od prognoz okazały się produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i przede wszystkim produkcja budowlano-montażowa, która spadła aż o 13,3% w skali roku. Rynek pracy nadal pozostaje mocny, na co wpływ ma podwyższenie płacy minimalnej oraz w budżetówce. Wynagrodzenia wzrosły o 12%, a zatrudnienie spadło o 0,2%. Stopa bezrobocia minimalnie spadła do poziomu 5,3%. Inflacja CPI w kwietniu odbiła do 2,4%, co ma związek z podniesieniem stawki VAT na żywność. Sam wzrost jest jednak ograniczony ze względu na wojnę cenową w dyskontach. Ministerstwo Finansów ma komfortową sytuację, ponieważ sfinansowało już ponad 60% potrzeb pożyczkowych. RPP po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych i nadal wynoszą 5,75%.

Perspektywy

Od początku roku utrzymują się tendencje, które wywindowały zeszłoroczne wyniki na dwucyfrowy poziom. W tym roku o takie wyniki będzie trudniej, ale stopy zwrotu nadal powinny być okazałe i znacznie przekroczyć oprocentowanie lokat bankowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy czerpie i nadal będzie czerpał z wysokich stawek WIBOR oraz poprawy sentymentu do obligacji korporacyjnych. QUERCUS Obligacji Skarbowych powinien znacznie przyspieszyć, jak dojdzie do obniżek stóp procentowych w głównych, światowych bankach centralnych. Dodatkowo, wszystkim funduszom dłużnym sprzyjają nabycia do branży TFI.

WYKRES 3. Inflacja CPI i stopa referencyjna NBP.

Wykres 3


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.