Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w maju 0,56% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 3,84%. Rezultat osiągnięty przez nasz portfel jest jednym z najwyższych w swojej grupie porównawczej. Majowy wynik ma związek głównie z poprawą sentymentu do obligacji korporacyjnych.

Aktywa Subfunduszu cały czas rosną, ponieważ jest on jednym z beneficjentów napływu środków do branży TFI. Tego typu produkt może być wykorzystywany jako alternatywa dla depozytów bankowych, bądź jako stabilna, płynna część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Nadal główny składnik lokat stanowią zmiennokuponowe obligacje skarbowe. Dopełnieniem portfela są obligacje korporacyjne. Tu główny nacisk kładziemy na liderów w swoich branżach oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa. W ostatnich miesiącach coraz więcej zaczynają znaczyć obligacje korporacyjne z naszego regionu, emitowane w euro, przy pełnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Na rynku obligacji skarbowych nadal widać podwyższoną zmienność. Dobre miesiące przeplatają się z tymi słabszymi. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał w maju 0,20% i nadal znajduje się w czołówce swojej grupy porównawczej. Wynik subfunduszu od początku roku wynosi 0,57%

Początek miesiąca przyniósł nieznaczne wzrosty, ale później nastąpiła korekta. Odbicie pojawiło się dopiero w ostatnich dniach maja. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosły polskie obligacje długoterminowe oraz instrumenty zagraniczne. Słabiej zachowywały się tym razem obligacje zmiennokuponowe. Straty przyniosła też wycena pozycji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej w postaci transakcji IRS. W miesiące wakacyjne chcemy wejść z podwyższonym zaangażowaniem w obligacje długoterminowe. Statystycznie, lipiec jest najlepszym miesiącem do inwestowania w skarbówki. Na koniec maja, ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 6 lat. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1

 
Wydarzenia rynkowe

Maj nie obfitował w istotne wydarzenia, więc inwestorzy skupiali się na wypowiedziach bankierów centralnych, jak również na śledzeniu ważnych danych z poszczególnych gospodarek. Rentowności obligacji amerykańskich spadły o niemal 20 punktów bazowych do poziomu 4.5%, przerywając trwający od początku roku negatywny trend na rynku długu. Obligacje europejskie zachowywały się na tym tle zauważalnie słabiej. Przyczynę tego stanu rzeczy dobrze obrazują indeksy zaskoczeń ekonomicznych. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z serią negatywnych niespodzianek, podczas gdy rynek był w ostatnim czasie przygotowany na pozytywny scenariusz gospodarczy (soft landing, lub nawet no landing). W Europie relacja ta jest odwrócona – mimo, że dane w ujęciu absolutnym nadal pozostają słabe, to w odniesieniu do oczekiwań są nieco mniej dramatyczne. Odbiła inflacja CPI w Niemczech, a produkcja przemysłowa nie spada już tak szybko, jak w pierwszych miesiącach tego roku. Stąd też nieco słabsze zachowanie niemieckiego Bunda w porównaniu z obligacjami amerykańskimi. Członkowie Rezerwy Federalnej unikają w swoich wypowiedziach spekulowania o długoterminowych perspektywach inflacji i stóp. Co spotkanie powtarzają, że liczą się dla nich przede wszystkim bieżące dane makro. Trudno więc się dziwić, że każdy odczyt inflacji lub innych istotnych danych zwiększa zmienność na rynkach finansowych. Nawet lekkie zaskoczenie w dół lub w górę jest interpretowane jako sygnał przyspieszenia lub opóźnienia cięć stóp procentowych. W maju rentowność 10-letnich niemieckich Bundów wzrosła z 2,58% do 2,66%, a amerykańskich Treasuries spadła z 4,68% do 4,50%. Rentowność polskich obligacji skarbowych, mimo dużej zmienności, pozostała na poziomach z początku miesiąca. Dziesięciolatki płacą 5,70%, pięciolatki z 5,56%, a dwulatki 5,17%. Złoty umocnił się do euro o 1,2%, co można powiązać z zyskującą na światowych rynkach wspólną walutą.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w maju mają mieszany wydźwięk. Słabsze od prognoz okazały się sprzedaż detaliczna, wynagrodzenia i zatrudnienie. Nieznaczną poprawę widać za to w produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,1% na skutek efektów sezonowych. Inflacja CPI w maju zaskoczyła po pozytywnej stronie. Mimo wzrostu z 2,4% do 2,5%, okazała się sporo niższa od prognoz. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 2% rok do roku. To najwyższy odczyt od  pięciu kwartałów i dobre rozpoczęcie roku. Kolejne kwartały powinny przynieść dalsze przyspieszenie, wiedzione głównie konsumpcją prywatną. Ministerstwo Finansów ma komfortową sytuację, ponieważ sfinansowało już prawie 70% potrzeb pożyczkowych. RPP po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych i nadal wynoszą 5,75%.

Perspektywy

Najbliższe miesiące to bardzo sprzyjająca sezonowość. Indeks polskich obligacji skarbowych - Treasury BondSpot Poland jeszcze nigdy w lipcu nie zanotował straty, a średni wynik przekracza 1%. Dobremu zachowaniu obligacji w wakacje powinna sprzyjać ograniczona podaż na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz… urlopy polityków, którzy swoimi wypowiedziami na temat gospodarki potrafią czasem bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jednym z beneficjentów spodziewanej hossy na rynku „skarbówek” powinien być QUERCUS Obligacji Skarbowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy czerpie i nadal będzie czerpał z wysokich stawek WIBOR oraz poprawy sentymentu do obligacji korporacyjnych. Jego wynik znacznie przekracza oprocentowanie lokat bankowych i te tendencje powinny być utrzymane w drugiej części roku.

WYKRES 3. Wyniki indeksu TBSP w poszczególnych miesiącach.

Wykres 3

Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.