Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał w czerwcu 0,45% i kontynuował swoją fenomenalną passę rozpoczętą jeszcze w 2022 roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy zawsze kończyło się zyskami. Od początku roku wynik wynosi aż 4,31%. Rezultat osiągnięty przez nasz portfel jest jednym z najwyższych w swojej grupie porównawczej. Czerwcowy wynik ma związek głównie z poprawą sentymentu do obligacji korporacyjnych.

Aktywa Subfunduszu cały czas rosną, ponieważ jest on jednym z beneficjentów napływu środków do branży TFI. Tego typu produkt może być wykorzystywany jako alternatywa dla depozytów bankowych, bądź jako stabilna, płynna część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Nadal główny składnik lokat stanowią zmiennokuponowe obligacje skarbowe. W czerwcu pojawiła się nowa pozycja – obligacje indeksowane inflacją. Dopełnieniem portfela są obligacje korporacyjne. Tu główny nacisk kładziemy na liderów w swoich branżach oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa. Fundusz ma zabezpieczone ryzyko walutowe, a ryzyko zmienności (duration) wynosi poniżej 1 roku.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Na rynku obligacji skarbowych nadal widać podwyższoną zmienność. Dobre miesiące przeplatają się z tymi słabszymi. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał w czerwcu 0,90% i ponownie był lepszy niż indeks TBSP (0,71%). Wynik subfunduszu od początku roku wynosi 1,48%, a fundusz nadal znajduje się w czołówce w swojej grupie porównawczej. 

Zmienność, która wystąpiła w czerwcu pozwoliła nam uzyskać przewagę nad benchmarkiem poprzez aktywne zarządzanie. W momencie przeceny mieliśmy mało obligacji, a doważyliśmy się, gdy rentowności były na szczytach. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosły także obligacje zagraniczne. W miesiące wakacyjne wchodzimy z podwyższonym zaangażowaniem w obligacje długoterminowe. Statystycznie, lipiec jest najlepszym miesiącem do inwestowania w skarbówki. Na koniec czerwca, ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 6 lat. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1

 
Wydarzenia rynkowe

Najważniejszym wydarzeniem czerwca była pierwsza od 2016 roku obniżka stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym. Teraz główna stopa operacji refinansujących wynosi 4,25%. W komunikacie po posiedzeniu wspomniano, że inflacja znacząco obniżyła się, a perspektywy inflacji, w tym bazowej, wyraźnie się poprawiły. Rada Prezesów podkreśliła determinację w dążeniu do 2% celu inflacyjnego i gotowość utrzymania odpowiednio wysokich stóp procentowych, tak długo jak to będzie konieczne. Nie zadeklarowała jednak określonej ścieżki dla stóp procentowych. Wydźwięk komunikatu pozostał zatem jastrzębi i to zaniepokoiło inwestorów. Liczyli oni na jednoznaczne wskazania, co do kontynuacji luzowania monetarnego. Na rynkach Zachodniej Europy dodatkowym impulsem był wzrost ryzyka politycznego, które dało o sobie znać w czerwcu, tuż po wyborach i skutkowało rozwiązaniem parlamentu we Francji. Niemieckie obligacje – jako bezpieczna przystań – zaczęły zyskiwać. Traciły natomiast papiery w innych krajach. Różnica między rentownością obligacji niemieckich i francuskich wystrzeliła do poziomów niewidzianych od 2011 roku. W czerwcu rentowność 10-letnich niemieckich Bundów spadła z 2,66% do 2,50%, a francuskich wzrosła z 3,14% do 3,30%. W USA warto zwrócić uwagę na pogarszające się dane makro. Dotykają one już nie tylko rynku nieruchomości, czy sektora przedsiębiorstw, ale coraz śmielej zaglądają w stronę konsumenta, co widać przez pryzmat rynku pracy. Stopa bezrobocia przekroczyła ostatnio magiczną granicę 4%, a przyrost nowych miejsc pracy nie jest już tak dynamiczny jak w poprzednich kwartałach. Rentowność 10-letnich amerykańskich Treasuries spadła z 4,50% do 4,40%. Polskie wydarzenia ponownie pozostawały w cieniu zagranicznych. Jedyne na co warto zwrócić uwagę, to coraz słabsze dane. Z jednej strony wzrost gospodarczy hamują wysokie stopy procentowe, a z drugiej problemy gospodarki niemieckiej, która jest naszym największym partnerem handlowym. Rentowność polskich obligacji skarbowych, mimo dużej zmienności, pozostała na poziomach z początku miesiąca. Dziesięciolatki płacą 5,73%, pięciolatki z 5,55%, a dwulatki 5,12%.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2


Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w czerwcu mają negatywny wydźwięk. Słabsze od prognoz okazały się sprzedaż detaliczna, wynagrodzenia i zatrudnienie. Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa zanotowały ujemne dynamiki roczne. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,0%. Inflacja CPI w czerwcu okazała się zgodna z prognozami i wzrosła z 2,5% do 2,6%. Optymizmu nie widać w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik kondycji branży pozostaje na poziomie niższym niż neutralny już od ponad 2 lat. Ministerstwo Finansów ma komfortową sytuację, ponieważ sfinansowało już 75% potrzeb pożyczkowych. RPP po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych i nadal wynoszą 5,75%.

Perspektywy

Najbliższe miesiące to bardzo sprzyjająca sezonowość. Indeks polskich obligacji skarbowych - Treasury BondSpot Poland jeszcze nigdy w lipcu nie zanotował straty, a średni wynik przekracza 1%. Dobremu zachowaniu obligacji w wakacje powinna sprzyjać ograniczona podaż na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz… urlopy polityków, którzy swoimi wypowiedziami na temat gospodarki potrafią czasem bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jednym z beneficjentów spodziewanej hossy na rynku „skarbówek” powinien być QUERCUS Obligacji Skarbowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy czerpie i nadal będzie czerpał z wysokich stawek WIBOR oraz poprawy sentymentu do obligacji korporacyjnych. Jego wynik znacznie przekracza oprocentowanie lokat bankowych i te tendencje powinny być utrzymane w drugiej części roku.

WYKRES 3. Wyniki indeksu TBSP w poszczególnych miesiącach.

Wykres 3


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.