Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W kwietniu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +0,20% wobec benchmarku na poziomie +1,44%. Miniony miesiąc przyniósł uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych po mocnym wejściu w nowy rok w pierwszych miesiącach roku. Trwający obecnie sezon wyników za 1Q23 w USA dostarcza sporo pozytywnych zaskoczeń, co powinno wspierać rynki kapitałowe w najbliższych miesiącach.

Aktualnie jesteśmy na finiszu sezonu wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych i wszystko na to wskazuje, że będzie to najlepszy sezon wyników od czterech ostatnich kwartałów, czyli od 1Q22, który był jeszcze napędzany po-covidowym pompowaniem pieniądza w gospodarkę. Na ten moment w ramach indeksu S&P500 zaraportowało 450 spółek (dane na 09.05.2023 r.), z czego w ok. 76% przypadkach spółki zaraportowały lepsze wyniki na poziomie zysku netto od konsensusów rynkowych. Oznacza to zatem powrót do 5-letniej średniej, gdzie odsetek raportów z pozytywnymi zaskoczeniami wynosił 76,4%. W ujęciu sektorowym szczególnie pozytywne odchylenie od oczekiwań rynkowych można było zaobserwować w segmencie spółek Information Technology i Consumer Discretionary, czyli tych, w których Fundusz jest obecnie istotnie przeważony. Zgodnie z naszymi obserwacjami oczekiwania analityków na cały rok dla wspomnianych sektorów były ustawione dosyć nisko, co powodowało, że często nawet konserwatywne outlooki wynikowe prezentowane przez spółki na kolejne kwartały nie prowadziły bezpośrednio do istotnej przeceny akcji, a wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach kursy akcji wędrowały wyżej.

Od IV kwartału 2022 r. sukcesywnie zwiększaliśmy w portfelu udział największych spółek zgrupowanych pod nazwą „FAAMG+”: Meta (d. Facebook), Apple, Amazon, Microsoft, Google oraz spółek z sektora półprzewodników. Zakładaliśmy, że po słabym 2022 roku jest szansa na odbicie rynków z początkiem nowego roku, a te sektory powinni zachowywać się relatywnie lepiej. Rzeczywiście pierwsze 4 miesiące roku przyniosły istotne dodatnie stopy zwrotu dla wspomnianych spółek, a raport wynikowe za miniony kwartał pokazały wciąż stabilną sytuację finansową i mniejsza wrażliwość na spowalniającą gospodarkę szczególnie w największych spółkach Big Tech. 

Zakładamy, że w kolejnych miesiącach największe spółki technologiczne mogą w dalszym ciągu zachowywać się lepiej od szerokiego rynku, nawet w warunkach pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego.   

Pozytywny wpływ na te klasę aktywów ma z pewnością oczekiwanie zakończenia cyklu podwyżek stóp w USA, z racji, że akcje spółek technologicznych uznaje się za bardziej wrażliwe na zmiany kosztu pieniądza. Na ten moment rynek zakłada, że ostatnia podwyżka stóp procentowych w USA miała miejsce w maju, a pierwsza obniżka zostanie ogłoszona przez FED na wrześniowym posiedzeniu w bieżącym roku. Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp powinno pozytywnie przekładać się na segment spółek technologicznych w perspektywie kolejnych miesięcy.

Po raz kolejny pragniemy Państwu przypomnieć, że kluczową dla nas grupą przedsiębiorstw, na które zwracam obecnie szczególną uwagę, są przede wszystkim spółki będące liderami w swoich branżach lub przedsiębiorstwami dynamicznie zwiększającymi udziały rynkowe, charakteryzującymi się stale rosnącymi zyskami operacyjnymi oraz wypracowujące dodatnie przepływy pieniężne, przy zachowaniu wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC). Ponadto, przyglądamy się sektorom, które rozwijają się w długim terminie niezależnie od panującej w danym roku koniunktury gospodarczej. W dalszym ciągu unikamy spółek z bardzo wysokimi mnożnikami wyceny, które najczęściej rosną dynamicznie na przychodach ale nie generują jeszcze zysków operacyjnych ani dodatnich przepływów operacyjnych, co w środowisku wysokich stóp procentowych może stanowić ryzyko niewypłacalności lub przeprowadzania kolejnych emisji akcji.

Podsumowując, nie zmieniamy naszych tez na rok 2023 i zakładamy, że powinien on być zdecydowanie leszy od 2022. Widzimy ryzyka na horyzoncie, jak choćby pojawiające się informację o słabszej kondycji pojedynczych banków amerykańskich i europejskich, czy negatywny wpływ wysokich stóp procentowych na światową gospodarkę, dlatego tym bardziej przykładamy istotną wagę do realizowania przyjętej polityki inwestycyjnej skupiającej się na inwestowaniu w najlepsze biznesy, które możemy trzymać latami w portfelu, a słabsze momenty rynkowe wykorzystywać do zwiększania udziałów w tych spółkach

Daniel Łuszczyński, CFA i Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.