Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W październiku subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie -1,47% wobec benchmarku na poziomie -2,99%. Pomimo, że październik był trzecim spadkowym miesiącem z rzędu, to w tym okresie subfundusz wykazywał się większą odpornością na spadki, tracąc ostatecznie 2,58% mniej względem swojego benchmarku. Zgodnie z historyczną sezonowością, listopad i grudzień są zazwyczaj jednymi z najlepszych miesięcy w roku dla rynków akcji i zakładamy, że również i tym razem końcówka roku powinna przynieść solidne stopy zwrotu.

Powoli zbliżamy się do finiszu sezonu wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych i wszystko na to wskazuje, że będzie to pierwszy kwartał od 3Q22 z dodatnią dynamiką zysków. Na ten moment swoje wyniki finansowe opublikowało ponad 90% spółek wchodzących w skład indeksu S&P500, z czego w ok. 78% przypadkach spółki zaraportowały lepsze wyniki na poziomie zysku netto od konsensusów rynkowych. W tym wypadku odsetek spółek z lepszym wynikiem netto jest powyżej 5-letniej średniej wynoszącej 76,3%. W ujęciu sektorowym szczególnie pozytywne odchylenie od oczekiwań rynkowych można było zaobserwować m.in. w segmencie Communication Services (m.in. Alphabet, Meta), gdzie w 86% przypadków spółki przebiły prognozy analityków oraz w sektorze Information Technology (m.in. Microsoft), gdzie te pozytywne zaskoczenia były niewiele niższe i wyniosły aż 87%. Patrząc na zbiorcze dane, jeśli ten wynik się utrzyma, to będzie to najwyższy odsetek spółek z S&P 500, które odnotowały pozytywną niespodziankę EPS od 1Q21. Co więcej, obecnie idziemy na zagregowany wzrost EPS za 3Q23 dla indeksu S&P 500 na ok. +3,4% r/r, podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu przed startem sezonu wyników konsensus analityków zakładał lekko ujemną zmianę EPS względem analogicznego kresu przed rokiem. Co ważniejsze, prognozy Zarządów spółek na ostatni kwartał tego roku również wyglądają całkiem dobrze, a sam rynek zakłada kontynuację pozytywnych dynamik zysków w 4Q23 na poziomie +5,4% r/r. 

Wsparciem dla kontynuacji tegorocznych wzrostów na Wall Street powinna być także sprzyjająca sezonowość. Uśredniona ścieżka historyczna S&P 500 za ostatnie 40 lat (lata 1983-2022) wskazuje, że po ustanowieniu jesiennego dołka w końcówce października, zazwyczaj potem S&P 500 modelowo rozpoczyna dynamiczną zwyżkę, rozciągającą się na pierwszą część listopada, z czym obecnie mamy do czynienia. Następnie, po zadyszce w połowie listopada, rozpoczyna się kolejny etap sezonowej hossy. Ogólnie rzecz biorąc, cała listopadowo-grudniowa fala wzrostowa wynosi S&P 500 na nowe szczyty trendu zwyżkowego. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wzrostami może być stabilizacja lub niewielki spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W ostatnich tygodniach rynek dłużny wyceniał bardzo restrykcyjną politykę Fed oraz drastycznie zrewidował swoje prognozy recesji w obliczu silnych danych gospodarczych. Wysokie rynkowe stopy procentowe ciążyły wielu segmentom akcyjnym, na czele z technologią oraz spółkami użyteczności publicznej. Dzięki korekcie pojawiło się kilka okazji inwestycyjnych, między innymi wśród beneficjentów dynamicznie rozwijającego się rynku sztucznej inteligencji. Niezmiennie trzymamy się liderów w swoich sektorach, którzy sukcesywnie zwiększają nie tylko przychody, ale również zyski i przepływy gotówkowe. Szukamy też okazji w innych branżach, na bieżąco monitorując wschodzące trendy rynkowe (np. potencjał leków klasy GLP-1).

Podsumowując, lepsze od oczekiwań wyniki finansowe wraz ze sprzyjającą sezonowo końcówką roku powinny wspierać rynki akcji w powrocie do tegorocznych szczytów, a w scenariuszu optymistycznym widzimy nawet szanse na dojście indeksów w USA do historycznych szczytów z przełomu lat 2021/2022. 

Daniel Łuszczyński, CFA i Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.