Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W lutym subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie 7,98% wobec benchmarku na poziomie 4,29%. Jesteśmy w dalszym ciągu pozytywnie nastawieni do rynków akcji, w tym w szczególności segmentu ‘spółek wzrostowych’, co potwierdzają szczególnie dobre wyniki spółek amerykańskich za 4Q23, wraz z pozytywnymi outlookami Zarządów na kolejne miesiące.

Początek roku jest bardzo udany dla amerykańskich inwestorów, a główny indeks tamtejszej giełdy S&P 500 wzrósł w pierwszych miesiącach bieżącego roku o 6,5%. Jedną z głównych składowych tak wysokiej stopy zwrotu jest oczywiście bardzo dobre zachowanie całej grupy spółek technologicznych, z takimi przedstawicielami jak Nvidia, AMD, czy Meta Platforms, które od początku roku wzrosły o odpowiednio: 73,6%, 39,2% i 38,5%. W ramach indeksu S&P 500 można jednak w tym roku znaleźć równie ciekawe spółki w sektorach ‘nietechnologicznych’, które wygenerowały wysokie stopy zwrotu od początku roku, wsparte bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 4Q23. Poniżej zaprezentowaliśmy kilka wybranych przykładów naszych spółek portfelowych, które potwierdzają przyjętą strategię inwestycyjną zakładającą poszukiwanie ciekawych spółek wzrostowych we wszystkich sektorach rynku, nie tylko w tych związanych z nowymi technologiami.

Do takich spółek zaliczyć możemy z pewnością Eli Lilly, czyli przedstawiciela sektora Health Care, który to może pochwalić się wzrostem kursu o 33,4% w br. Na początku lutego spółka zaprezentowała wyniki za 4Q23, które przebiły oczekiwania analityków. Przychody ze sprzedaży okazały się być lepsze od prognoz o 4,7%, a zyski na akcję aż o 14,2%. Jednak to co rozpaliło wyobraźnie inwestorów to komentarze dot. popytu na leki GLP-1 (wykorzystywane w odchudzaniu), który znacząco przekracza dostępne mocne produkcyjne i w najbliższych latach, pomimo dokładania kolejnych linii produkcyjnych, może to nie ulec zmianie ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego typu leki. Konsensus prognoz analityków dostępny w serwisie Bloomberg, zakłada w latach 2023-27 średnioroczny wzrost zysku na akcję w tempie aż +48%, co powinno i w kolejnych latach wspierać zachowanie kursu Eli Lilly.

Inną ciekawą spółką sklasyfikowaną w sektorze Industrials jest Uber Technologies, który wzrósł od początku roku o 28,5%. Głównym powodem tak dobrego zachowania były wyniki za 4Q23 opublikowane w połowie lutego, które spowodowały wystrzał kursu aż o 14,7% w pierwszej sesji po ich publikacji. Jakiś czas temu spółka wróciła na radary inwestorów, na co niewątpliwy wpływ miało długo oczekiwane osiągnięcie progu rentowności biznesu w 2023 roku i systematyczne zwiększanie generowanych zysków w każdym kolejnym kwartale. W 4Q23 po wypracowaniu kolejnych bardzo dobrych wyników oraz wysokich przepływów pieniężnych, Zarząd zdecydował się ogłosić pierwszy w historii spółki program skupu akcji własnych opiewający na 7 mld USD. Świadczy to w dużej mierze o pewności Zarządu, że największe problemy Uber ma już za sobą, a przed samą spółką lata dynamicznego wzrostu wyników przy jednoczesnej wysokiej generacji gotówki.

Z kolei w sektorze grupującym spółki konsumenckie, czyli sektorze Consumer Discretionary, jedną z wyróżniających się w tym roku spółek jest sieć meksykańskich restauracji Chipotle Mexican Grill, której kurs wzrósł od początku roku o 18,5%. To co spodobało się inwestorom w opublikowanych na początku lutego wynikach za 4Q23, to z jednej strony wysoki wzrost sprzedaży porównywalnej (like-for-like), który sięgnął 8,4% r/r, a z drugiej strony wysokiej efektywności prowadzenia biznesu na poziomie pojedynczej restauracji, gdzie marża restauracyjna wzrosła w ciągu roku o 1,4% do poziomu 25,4%. Sama sieć jest wciąż na dosyć wczesnym etapie rozwoju, posiadając obecnie ok. 3500 restauracji głównie w Stanach Zjednoczonych, a docelowe plany spółki mówią nawet o 7000+ lokalach w USA i możliwości rozwoju sieci w Europie czy na Bliskim Wschodzie.

Aktualnie jesteśmy już na finiszu sezonu wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych i wszystko na to wskazuje, że będzie to czwarty z rzędu dobry sezon wyników, ze zdecydowanymi pozytywnymi zaskoczeniami. Na ten moment w ramach indeksu S&P500 zaraportowało 485 spółek (dane na 29.02.2023 r.), z czego w ok. 74% przypadkach spółki zaraportowały lepsze wyniki na poziomie zysku netto od konsensusów rynkowych. W ujęciu sektorowym szczególnie pozytywne odchylenie od oczekiwań rynkowych można było zaobserwować w segmencie spółek Information Technology i Industrials, gdzie w obydwu przypadkach aż w ponad 80% spółki zaskakiwały pozytywnie raportowanymi wynikami. Kolejny sezon wyników w USA startuje w połowie kwietnia i ewentualne przedłużenie serii pozytywnych zaskoczeń raportowanych wyników powinno wspierać kontynuację hossy na amerykańskiej giełdzie.

Podsumowując, dobiegający właśnie końca sezon wyników za 4Q23 w USA był już czwartym z rzędu, który zaskoczył inwestorów pozytywnie, a to powinno wspierać rynki akcyjne w kolejnych miesiącach. Oczywistymi wygranymi są obecnie spółki technologiczne, wspomagane przez ważny silnik jakim jest sztuczna inteligencja, jednak i w pozostałych sektorach ‘nietechnologicznych’ można znaleźć wiele ciekawych spółek wzrostowych. Według nas, zarówno Nasdaq, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągać nowe rekordy wszechczasów w najbliższych miesiącach. Jednym z głównych tematów inwestycyjnych będzie w dalszym ciągu rozwój rynku sztucznej inteligencji, który według nas jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju oraz rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w USA, przesuwające się powoli na drugą połowę roku. W całym roku kluczowa będzie odpowiednia selekcja, gdyż zakładamy większą zmienność na rynkach niż miało to miejsce w minionym roku.

Daniel Łuszczyński, CFA 
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A.
organem nadzoru.