Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth | Quercus TFI S.A.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W maju subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +5,51% wobec benchmarku na poziomie +4,06%. Po słabym kwietniu, maj okazał się znacznie lepszy, a rynki wróciły do trwającego od października 2022 r. trendu wzrostowego. Wsparciem dla kontynuacji wzrostów w USA powinny być utrzymujące się dobre wyniki spółek amerykańskich, co potwierdza właśnie kończący się sezon wyników za 1Q24.

Zbliżający się do końca sezon wyników w USA (wyniki opublikowało do tej pory 495 spółek z indeksu S&P 500) potwierdził dobrą kondycję amerykańskich spółek. Na ten moment w ok. 77,2% przypadkach spółki zaraportowały lepsze wyniki na poziomie zysku netto od konsensusów rynkowych. W tym wypadku odsetek spółek z lepszym wynikiem netto jest powyżej 5-letniej średniej wynoszącej 76,2%. W ujęciu sektorowym szczególnie pozytywne odchylenie od oczekiwań rynkowych można było zaobserwować w segmencie spółek Information Technology, Health Care i Industrials. Według konsensusu analityków, w 1Q24 zagregowany EPS dla indeksu S&P 500 ma wzrosnąć o ok. 6,7% r/r, co jest znacznie wyższym wynikiem niż jeszcze miesiąc temu, kiedy rynek spodziewał się wzrostu zysków o 5,1% r/r oraz znacznie lepszym jeszcze przed startem całego sezonu wyników, kiedy to szacunki wskazywały bliżej dynamikę +3% r/r. Patrząc z historycznej perspektywy będzie to trzeci z rzędu kwartał z dodatnimi dynamikami wzrostu zysków, a z drugiej strony każdy kolejny kwartał powinien przynosić jeszcze szybszą dynamikę poprawy wyników, kończąc cały rok 2024 wzrostem zagregowanego EPS na poziomie 10,5% r/r. Z kolei rok 2025 może przynieść przyspieszenie poprawy zysków amerykańskich przedsiębiorstw w tempie +14,3% r/r. Jeżeli rzeczywiście obecny i przyszły rok będą tak udane pod względem poprawy wyników finansowy jak wskazują prognozy, to będzie to istotne wsparcie dla kontynuacji wzrostów na rynkach akcyjnych z szansą na poprawianie rekordu wszechczasów przez S&P 500.

Wykres. 1. Prognozowany wzrost EPS r/r dla S&P 500

Wykres 1

Źródło: Yardeni Research, IBES; dane na 04.06.2024 r.

Z racji, że jesteśmy już na finiszu raportowania przez spółki wyników za 1Q24, a kolejny sezon wyników zacznie się dopiero w połowie lipca, to przez następne kilka tygodni większy wpływ na zachowanie giełd będą miały dane makroekonomiczne oraz organizowane przez największe spółki technologiczne konferencję produktowe. Najbliższą ważną konferencją będzie ta organizowana przez Apple 10 czerwca, a podczas której Apple zaprezentuje nowe systemy operacyjne (m.in. iOS 18) oraz najprawdopodobniej da wskazówki inwestorom, w jaki sposób zamierza monetyzować rozwiązania AI we własnych produktach. 

Podsumowując, kończący się powoli sezon wyników za 1Q24 w USA jest kolejnym z rzędu, który zaskoczył inwestorów pozytywnie, a to powinno wspierać rynki akcyjne w kolejnych miesiącach, szczególnie biorąc pod uwagę, że w kolejnych kwartałach poprawa wyników spółek ma jeszcze przyspieszyć. Do czasu rozpoczęcia się kolejnego sezonu wyników w USA, który startuje w połowie lipca, większy wpływ na zachowanie indeksów giełdowych powinny mieć napływające dane makroekonomiczne, szczególnie te dotyczące inflacji i siły amerykańskiego rynku pracy.

Daniel Łuszczyński, CFA 
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.