4 subfundusze QUERCUS produktami jasnozielonymi od 30 kwietnia 2023 r. | Quercus TFI S.A.

4 subfundusze QUERCUS produktami jasnozielonymi od 30 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2023 r. nasze 4 subfundusze:

  • QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy,
  • QUERCUS Ochrony Kapitału,
  • QUERCUS Agresywny,
  • QUERCUS Global Growth,

stały się produktami jasnozielonymi w rozumieniu Rozporządzenia UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (The Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nasze subfundusze są produktami tzw. light green, które promują aspekty środowiskowe i/lub społeczne, ale nie mają tego na celu i są zdefiniowane w art. 8 powyższego Rozporządzenia SFDR. 

Nasza polityka ESG dla produktów jasnozielonych zakłada, iż co najmniej 50% aktywów netto powyższych 4 subfunduszy inwestowane jest w aktywa promujące aspekty środowiskowe i/lub społeczne. W analizie tych aktywów wykorzystywane są zarówno narzędzia zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Analiza opiera się na 4 poniższych filarach:

  • analiza scoringu ESG mandatory PAI UNGC (Principal Adverse Impact United Nations Global Compact) – przestrzeganie 10 zasad środowiskowych i społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)  i porównanie spółek między sobą w formule best in class,
  • wystandaryzowana ankieta ESG, wykorzystywana do analizy inwestycyjnej oraz analizy ryzyka ESG – wypełniana bezpośrednio przez emitentów lub wewnętrznie na podstawie dostępnych informacji publicznych odnośnie ESG,
  • zielone emisje obligacji skarbowych lub korporacyjnych – dedykowane emisje obligacji na tzw. inwestycyjne cele zielone,
  • kryteria wykluczające w postaci restrykcyjnych List Wykluczeń – wskazane restrykcyjnie konkretne sektory i emitenci, którzy nie mogą znajdować się w portfelu naszych 4 subfunduszy.

Powyższe stanowi całościową i spójną politykę ESG dla naszych 4 subfunduszy jasnozielonych. W przyszłości zamierzamy stopniowo rozwijać naszą politykę ESG i poszerzać spektrum inwestycyjne o nowe instrumenty zgodne z polityką ESG.