Aktywa QUERCUS Agresywny przekroczyły 0,5 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa QUERCUS Agresywny przekroczyły 0,5 mld zł

Warszawa, 25 października 2023 r. Wartość aktywów netto subfunduszu QUERCUS Agresywny przekroczyła 0,5 mld zł. 

QUERCUS Agresywny istnieje od 28 marca 2008 r. Od samego początku osiąga wyróżniające wyniki inwestycyjne. Otrzymał m.in. najważniejszą nagrodę branżową – ALFA2021 od Analizy.pl w kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych. 

Od początku istnienia do 23 października br. QUERCUS Agresywny osiągnął stopę zwrotu +189,73% przy WIG +42,12%. Od początku br. zyskał 24,63% i zajmuje 2 miejsce w swojej kategorii na 36 funduszy.

„Jesteśmy pozytywnie nastawieni co do perspektyw warszawskiej GPW, szczególnie po ostatnich wyborach parlamentarnych. W scenariuszu bazowym zakładamy osiągnięcie przez WIG rekordu wszechczasów w trakcie roku 2024 na poziomie ok. 80 tys. punktów.” – komentuje Sebastian Buczek, Zarządzający Funduszem, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wszystkie informacje dot. subfunduszu zawarte są w Prospekcie Informacyjnym.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, (dalej „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz jego subfunduszach, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym w siedzibie Quercus TFI S.A. i na stronie internetowej www.quercustfi.pl. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS  Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republikę Federalną Niemiec. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa subfunduszy QUERCUS lev oraz QUERCUS short w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Z inwestycjami w te instrumenty wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, w szczególności ryzyko stosowania dźwigni finansowej, szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS lev jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20lev. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS short jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa QUERCUS Gold i QUERCUS Silver w towarowe instrumenty pochodne, notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Subfundusze QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto Subfunduszy, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, Acer Multistrategy FIZ i Alphaset FIZ może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Przedstawione w prezentacji wyniki inwestycyjne mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Ponadto nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A.