Aktywa QUERCUS Ochrony Kapitału przekroczyły 1 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa QUERCUS Ochrony Kapitału przekroczyły 1 mld zł

Warszawa, 13 września 2023 r. Wartość aktywów netto subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału przekroczyła 1 mld zł. 

Tym samym subfundusz dołączył do grona miliardowych funduszy na polskim rynku.

QUERCUS Ochrony Kapitału istnieje od 28 marca 2008 r. Od samego początku osiąga wyróżniające wyniki inwestycyjne. Otrzymał m.in. najważniejszą nagrodę branżową – ALFA2022 od Analizy.pl w kategorii funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych. 

Od początku br. do 11 września osiągnął stopę zwrotu +9,0%.

Wartość ju QUERCUS Ochrony Kapitału od początku istnienia subfunduszu

Wykres 1

Źródło: Analizy.pl

„Cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni co do perspektyw wzrostu wartości subfunduszu dla jego uczestników w tym i przyszłym roku.” – komentuje Krzysztof Grudzień, Zarządzający Funduszem.

Przez ponad 15 lat QUERCUS Ochrony Kapitału nigdy nie przyniósł straty w żadnym roku kalendarzowym. Historyczne roczne stopy zwrotu prezentuje poniższa tabela.

Wykres 2

*od 28 marca 2008 r.

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wszystkie informacje dot. subfunduszu zawarte są w Prospekcie Informacyjnym.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS  Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, (dalej „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz jego subfunduszach, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym w siedzibie Quercus TFI S.A. i na stronie internetowej www.quercustfi.pl. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS  Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republikę Federalną Niemiec. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa subfunduszy QUERCUS lev oraz QUERCUS short w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Z inwestycjami w te instrumenty wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, w szczególności ryzyko stosowania dźwigni finansowej, szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS lev jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20lev. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS short jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa QUERCUS Gold i QUERCUS Silver w towarowe instrumenty pochodne, notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Subfundusze QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto Subfunduszy, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, Acer Multistrategy FIZ i Alphaset FIZ może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Przedstawione w prezentacji wyniki inwestycyjne mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Ponadto nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A.