Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2024 r. wyniosły 5,38 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2024 r. wyniosły 5,38 mld zł

Warszawa, 3 czerwca 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2024 r. wyniosła 5 380,4 mln zł (wobec 5 219,0 mln zł na koniec kwietnia 2024 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2024 r. składało się 4 547,9 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 56,4 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 43,3 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 88,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 202,9 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 354,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2023 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na koniec V 2024 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-V 2024 r.
QUERCUS Silver  51,9 82,0 25,13%
QUERCUS Tech lev  5,4 8,0 16,78%
QUERCUS Global Growth               40,6 61,2 16,28%
QUERCUS Agresywny         656,3 772,5 12,70%
QUERCUS Gold  139,1 122,0 11,91%
QUERCUS Global Balanced 218,2 239,1 9,67%
QUERCUS lev           169,4 139,8 9,51%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 48,4 43,3 7,79%
QUERCUS Multistrategy FIZ 62,9 60,9 7,02%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 515,5 886,9 3,84%
QUERCUS Ochrony Kapitału          1204,50 1679,5 3,75%
QUERCUS Stabilny        225,3 230,3 3,60%
QUERCUS Absolute Return FIZ      53,1 56,4 3,36%
Acer Multistrategy FIZ* 82,5 88,3 0,82%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 354,2 282,3 0,57%
Private Equity Multifund FIZ** 4,8 4,4 -3,34%
QUERCUS short 24,3 44,2 -3,80%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.03.2024 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.04.2024 r.

„W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów, zarówno na giełdach zagranicznych, jak i naszej GPW. Po kwietniu stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +10,6%, Nasdaq +11,5%, DAX +10,4%.
WIG w pełni zrealizował naszą tegoroczną prognozę (83-88 tys. pkt.), dotarł nawet w pobliże 90 tys. pkt., a pod koniec miesiąca nieco skorygował się do 86,3 tys. pkt., +10,0% w br. Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+31%) i Budimex (+25%), a najgorzej JSW (-32%) i PGE (-22%).
Szeroki rynek polskich spółek także wzbił się na najwyższe historyczne poziomy. sWIG80 osiągnął 24,7 tys. pkt., +7,7% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+118%) czy Rainbow (+79%). Straciły za to: PCF (-37%) czy Text (-26%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,50%, niemieckich wzrosła do 2,66%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,70%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +3,7% od początku roku.
W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia najpierw ze wzrostem cen, a następnie korektą. Ropa naftowa potaniała do 77 dolarów (+8%). Na wartości zyskało złoto, którego uncja kosztowała 2.346 dolarów (+13%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra –wzrosła istotnie i wyniosła 30,4 USD za uncję (+26%). Miedź przekroczyła najpierw 5,0, a następnie skorygowała się do 4,6 dolarów za funt (+18%).
Kurs złotego umocnił się. Wpływ miała poprawa koniunktury na globalnym rynku finansowym. Kursy walut wynosiły: euro 4,27 zł (-2%), dolar 3,94 zł (0%) i frank 4,37 zł (-7%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +96 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy: QUERCUS Global Growth (+16,28%), QUERCUS Agresywny (+12,70), QUERCUS Global Balanced (+9,67%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+3,84%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+3,75%). 
Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2024 r. DI Xelion posiadał 4,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,8 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r., co się udało zrealizować z nawiązką. Nie wykluczamy kolejnego rekordu WIG w czerwcu, ale nie zmieniamy już naszej prognozy 83-88 tys. pkt. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.