Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I kwartale 2023 r. wyniósł 3,3 mln zł | Quercus TFI S.A.

Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I kwartale 2023 r. wyniósł 3,3 mln zł

Warszawa, 21 kwietnia 2023 r. W I kwartale 2023 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 3,3 mln zł zysku skonsolidowanego versus 4,5 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 20,9 mln zł wobec 27,8 mln zł przed rokiem.

Quercus TFI S.A. posiadało wysoki poziom skonsolidowanego kapitału własnego: 84,3 mln zł.

„To był lepszy kwartał dla branży TFI. Sytuacja na rynkach obligacji i akcji znacznie się poprawiła. Zysk jest niższy niż przed rokiem ze względu na wyższą bazę aktywów pod zarządzaniem w I kwartale 2022 r. Tym niemniej zysk w wysokości 3,3 mln zł uznajemy za dobry.
Najbardziej cieszy nas poprawa wyników inwestycyjnych funduszy QUERCUS. Wiele strategii uzyskało solidne stopy zwrotu, co zaowocowało wypracowaniem rezerwy na potencjalne success fee w wysokości 6,8 mln zł. 
Nawet najbardziej bezpieczne fundusze, jak QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału są na dobrej drodze, aby osiągnąć lub nawet przekroczyć zakładaną stopę zwrotu +10% w 2023 r.”
– komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.